Oznaczenie sprawy:  ZP/34/MGW/2018

Postępowanie w trybie:  Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usługi digitalizacji zasobów wraz ze szkoleniami w zakresie obsługi sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu „E - Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu".

Zadanie 1- Digitalizacja zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zadanie 2- Szkolenia w zakresie obsługi sprzętu oraz oprogramowania

1. Ogłoszenie o zamówieniu 06/11/2018

2. SIWZ 06/11/2018

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13/11/2018

4. Wyjaśnienia treści SIWZ 15/11/2018

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15/11/2018

6. Zestawienie z otwarcia ofert 22/11/2018

7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zadanie 1 14/12/2018

8. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zadanie 2 07/01/2019

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21/01/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.