logotypy

Oznaczenie sprawy:  ZP/10/MGW/2018

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej dla dostaw w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa zamówienia na dostawy:

Zakup oraz dostawa sprzętu do utworzenia pracowni digitalizacji wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „E-Muzeum – digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Znak sprawy ZP/10/MGW/2018

Uwaga:  Zmiana terminu składania ofert na dzień 07 czerwca 2018 r. godz. 10:00.

Uwaga:  Zmiana terminu składania ofert na dzień 21 czerwca 2018 r. godz. 10:00.

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 075-166480 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 kwietnia 2018 r. 18/04/2018

2. SIWZ ZP/10/MGW/2018 18/04/2018

3. Załącznik do SIWZ 18/04/2018

3. Załączniki do SIWZ 19/04/2018

4. Załączniki Nr 7a do SIWZ – JEDZ xml 18/04/2018

5. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dna 10 maja 2018 r. 10/05/2018

6. Zawiadomienie Nr 1 o zmianie treści SIWZ z dnia 10 maja 2018 r. 10/05/2018

7. Załącznik Nr 1.3. do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Część 3 10/05/2018

8. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10 maja 2018 r. 10/05/2018

9. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dna 17 maja 2018 r. 17/05/2018

10. Zawiadomienie Nr 2 o zmianie treści SIWZ z dnia 17 maja 2018 r. 17/05/2018

11. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 maja 2018 r. 17/05/2018

12. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dna 22 maja 2018 r. 22/05/2018

13. Zawiadomienie Nr 3 o zmianie treści SIWZ z dnia 22 maja 2018 r. 22/05/2018

14. Specyfikacje techniczne Część 3 – załącznik nr 1.3 do SIWZ po zmianach 22 maja 2018 r. 22/05/2018

15. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 maja 2018 22/05/2018

16. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 05 czerwca 2018 r. 05/06/2018

17. Zawiadomienie Nr 4 o zmianie treści SIWZ z dnia 05 czerwca 2018 r. 05/06/2018

18. Specyfikacje techniczne Część 2 – załącznik nr 1.2 do SIWZ po zmianach 05 czerwca 2018 r. 05/06/2018

19. Formularze ofertowe – załączniki nr 4.1., 4.2. i 4.3. do SIWZ po zmianach 05 czerwca 2018 r. 05/06/2018

20. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05 czerwca 2018 r. 05/06/2018

21. Informacja z otwarcia ofert w dniu 21 czerwca 2018 r. 21/06/2018

22. Proponowany wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej 21/06/2018

23. Zawiadomienie z dnia 06 lipca 2018 r. o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1 zamówienia 06/07/2018

24. Zawiadomienie z dnia 24 lipca 2018 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 2 zamówienia – Zakup sprzętu fotograficznego 24/07/2018

25. Zawiadomienie z dnia 24 lipca 2018 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 3 zamówienia – Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 24/07/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.