MGW.D.271.1.2020.KK

 

                                                      ROZEZNANIE RYNKU

 

Drodzy Państwo,

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o ofercie rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie rynku.

 

Przedmiot i cel rozeznania rynku:

Realizacja i obsługa kampanii typu outdoor święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2020.

Cel kampanii – wizerunkowo-promocyjny. Działania będą miały na celu jak najszersze wypromowanie organizowanego wydarzenia: święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2020.

Zakładamy przeprowadzanie kampanii sprofilowanej tak, aby dotrzeć do bezpośrednio zainteresowanych udziałem w projekcie z województwa śląskiego.

 

Wnioskujący:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

 

Opis przedmiotu:

Wynajem powierzchni na nośnikach reklamowych w województwie śląskim. Kampania jest realizowana od 10.09.2020r. do 26.09.2020 r., na terenie województwa śląskiego.

Przedmiotem rozeznania jest przeprowadzenie kampanii wizerunkowej święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2020 na nośnikach outdoor. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 CZĘŚCI:

CZĘŚĆ I: Outdoorowa kampania promocyjna święta Szlaków Zabytków Techniki – Industriada 2020 przeprowadzona przy wykorzystaniu nośników typu billboard 12m² tj. wynajem 40 nośników (full color) w odpowiednich lokalizacjach zgodnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego (stanowiącym załącznik nr 1 do Rozeznania Część I), wydruk plakatów w odpowiednich wymiarach i w odpowiedniej ilości dla nośników, wyklejenie plakatów na nośnikach i ich późniejsze usunięcie i zniszczenie.

CZĘŚĆ II: Outdoorowa kampania promocyjna święta Szlaków Zabytków Techniki – Industriada 2020 przeprowadzona przy wykorzystaniu nośników typu billboard (full color) tj. wynajem 10 nośników o rozmiarach nie mniejszych niż 20 m2 (W tym minimum 1 lokalizacja o rozmiarze pow. 120m2) zgodnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego (stanowiącym załącznik nr 1 do Rozeznania Część II), wydruk plakatów w odpowiednich wymiarach i w odpowiedniej ilości dla nośników, wyklejenie plakatów na nośnikach i ich późniejsze usunięcie i zniszczenie.

CZĘŚĆ III: Outdoorowa kampania reklamowa święta Szlaków Zabytków Techniki – Industriada 2020 przeprowadzona przy wykorzystaniu nośników typu premium citylight, tj. wynajem 20 nośników (full color) w odpowiednich lokalizacjach zgodnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego (załącznik nr 1 do Rozeznania część III) wydruk plakatów w odpowiednich wymiarach i w odpowiedniej ilości dla nośników, wyklejenie plakatów na nośnikach oraz zniszczenie wymienionych plakatów.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na poszczególne części lub na całość przedmiotu zamówienia (obejmujący CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III).

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z formularzem ofertowym plan dotyczący ekspozycji reklam. Plan musi zawierać dokładny adres umieszczenia każdego nośnika reklamowego.

Kreacja i przygotowanie materiałów do druku po stronie Zamawiającego.

CPV: 79341400-0 - usługi prowadzenia kampanii reklamowej

 

Termin realizacji kampanii:

Kampania promocyjna powinna być zrealizowana w terminie od 10 września 2020 do 26 września 2020 r.

 

Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia.

3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, dlatego też musi wykazać w formie załączonego do oferty wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, iż dysponuje:

3.1. 40 nośnikami (bilboardami) na terenie województwa śląskiego w odpowiednich lokalizacjach zgodnych z opisem przedmiotu CZĘŚCI I Rozeznania.

3.2. 10 nośnikami (bilboardami) na terenie województwa śląskiego w odpowiednich lokalizacjach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia – dotyczy CZĘŚCI II Rozeznania.

3.3. 20 nośnikami (citylightami) w odpowiednich lokalizacjach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia - dotyczy CZĘŚCI III Rozeznania.

4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie potencjału technicznego przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

6. Wykonawca w terminie do 14 dni po wykonaniu zlecenia przedstawi raport w formie fotografii dokumentujący realizację zlecenia.

 

Wynagrodzenie wykonawcy:

Cena zawiera obsługę oraz przeprowadzenie kampanii. Cena przedmiotu zamówienia stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które uwzględnia wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia. Cena i stawki jednostkowe winny być podane do dwóch miejsc po przecinku.

W razie podjęcia decyzji o wyborze Wykonawcy Wnioskujący dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo.

 

Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

2. Wnioskujący dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn. Wykonawca uprawniony jest do złożenia oferty wybraną część zamówienia, przy czym Wnioskujący nie ogranicza ilości części, a jaką Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część zamówienia.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

4. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

6. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

7. Przystępując do zamówienia Wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w Rozeznaniu rynkowym.

8. Oferty mogą być składane elektronicznie drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9. Oferty należy składać do dnia 26.08.2020 roku do godz. 16:00.

10. Oferta musi zawierać prawidłowo wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozeznania rynkowego.

11. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana drogą mailową na adres mailowy Oferentów oraz zostanie upubliczniona na stronie internetowej www.kopalniaguido.pl.

12. W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego) dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy złożonej oferty lub złożenia wyjaśnień.

13. W toku badania i oceny ofert Wnioskujący może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

14. Wnioskujący poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Przez oczywistą omyłkę Wnioskujący będzie rozumiał błąd, który nie będzie budził wątpliwości, będzie bezsporny, i powstanie w sposób niezamierzony, przypadkowy, jak również widoczny na pierwszy rzut oka, bez potrzeby przeprowadzania wyjaśnień.

15. W przypadku złożenia oferty dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Wnioskującego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Wnioskującego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Każdy ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Wnioskującego z oferentami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami:

1. W niniejszym Rozeznaniu rynku: pytania dotyczące opisu przedmiotu oraz wszelkie informacje Wnioskujący i Wykonawcy przekazują w następującej formie:

a) Drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) Prosi się, aby wszelka korespondencja kierowana do Wnioskującego w związku z niniejszym Rozeznaniem rynku miała dopisek: Rozeznanie rynku – kampania outdoor INDUSTRIADA 2020.

2. Wykonawca może zwrócić się do Wnioskującego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o Rozeznaniu rynku i załączników.

3. W uzasadnionych przypadkach Wnioskujący może zmienić treść Rozeznania rynku i załączników. Wnioskujący przedłuża w takim przypadku termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Określenie istotnych warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

Niniejsze rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia może jednocześnie prowadzić do wyłonienia ofert najkorzystniejszych w poszczególnych częściach i zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami.

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Wnioskującym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

W razie wyboru oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Wnioskującym umowy na świadczenie usługi o treści przygotowanej przez Wnioskującego.

 

Dodatkowe informacje:

Załącznikami do niniejszego Rozeznania rynkowego powinny być:

1. Rozeznanie rynku 21/08/2020

2. Załącznik nr 1 – preferowane lokalizacje wskazane przez Zamawiającego 21/08/2020

3. Załacznik nr 2 - Formularz ofertowy 21/08/2020

Wybór oferty 28/08/2020

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.