Oznaczenie sprawy:  ZP/33/MGW/2018

 

Postępowanie w trybie:  Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

 

Nazwa zamówienia:

Zakup oraz wdrożenie systemu do inwentaryzacji
i zarządzania muzealiami wraz ze szkoleniami z zakresu obsługi systemu na potrzeby projektu
„E-Muzeum – digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

E-Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” nr UDA-RPSL.02.01.00-24-01F8/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”.

1. Ogłoszenie o zamówieniu 08/10/2018

2. SIWZ 08/10/2018

3. Część IV SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 08/10/2018

4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ i zmiana treści SIWZ 12/10/2018

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12/10/2018

6. Zmiana treści SIWZ 15/10/2018

7. Zestawienie z otwarcia ofert 23/10/2018

8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 14/11/2018

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03/12/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.