Zapytanie o cenę zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Wykonanie instalacji sprężonego powietrza w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w rejonie od Przecinki nr 8 do podszybia szybu „Wilhelmina” i Przekopu na poziomie 80m w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zmówienie powyższe obejmuje zakup, dostawę i wykonanie instalacji sprężonego powietrza w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rejonu Przecinki nr 8, Chodnik podstawowy w pokładzie 510 do podszybia szybu „Wilhelmina”, a następnie pochylnią do poziomu 80m w kierunku Przekopu na poziomie 80m. Powyższe rurociągi o średnicy min Ø110/6,3 winny być wykonane w technologii z tworzyw sztucznych spełniające wymagania par. 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Energetyki z dnia 23 listopada 2016 r. ( Dz.U. z 2017 poz. 1118. z późn. zm.) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności. W/w instalacja powinna składać się z elementów ujętych w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę. Natomiast ogólnikowe przedstawienie trasy instalacji zostało pokazane na schemacie przestrzennym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.

Materiał wspomniany powyżej, przeznaczony do zabudowy winien spełniać następujące warunki techniczne:
- rurociągi przeznaczone do wykonania powyższej instalacji sprężonego powietrza muszą być wykonane
z materiałów wykonanych w technologii z tworzyw sztucznych spełniające wymagania obowiązujących norm i przepisów,
- łańcuch przeznaczony do montażu powyższej instalacji musi być atestowany,
- wszystkie elementy, materiały i urządzenia muszą byś wykonane z materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych,
- w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
- urządzenia powyższe muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• tabliczkę znamionową w języku polskim,
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiał i osprzęt musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Dostawa i składowanie przed montażem powyższego materiału musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższego materiału (Zamawiający nie ma możliwości ani warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę i montaż materiału i urządzeń wymienionych powyżej.
Dostawa powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Załączniki:

zal_1_zestawienie.xls 21/10/2021

zal_2 21/10/2021

zal_3_form_ofert 21/10/2021

zal_4_umowa_spow 21/10/2021

zapyt_cen 21/10/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.