MGW.DA.271.7.2019.MM                                                                                                                                    Zabrze, dnia 19.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Świadczenie usług telefonii komórkowej na okres 24 miesięcy wraz z dostawą kart SIM na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telekomunikacyjnej opartej o sieć telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz telefonów do wysokości budżetu zgodnie z ofertą.

 1. Istotne warunki zamówienia:
 2. Usługa telekomunikacyjna

1) Realizacja zamówienia będzie obejmowała okres 24 miesięcy od daty wygaśnięcia obecnie obowiązującej umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych;

2) Obecna umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązuje do dnia 31.01.2020;

3) Abonament telefoniczny dla wszystkich numerów winien spełniać następujące kryteria

- połączenia do wszystkich operatorów komórkowych i stacjonarnych, z wykluczeniem
     numerów specjalnych, informacyjnych oraz o podwyższonej opłacie – bez limitów czasowych;

-  SMS/MMS do wszystkich – bez limitów ilościowych;

-  włączanie i wyłączanie roamingu nie będzie generowało kosztów po stronie zamawiającego. Koszt połączeń w roamingu będzie naliczany zgodnie z cennikiem wykonawcy;

-  dostęp do Internetu w technologii GSM, UMTS i LTE i obustronną transmisją danych – bez limitów;

-  bezpłatne inicjowanie połączeń telefonicznych;

-  korzystanie z odsłuchiwania poczty głosowej;

-  oczekiwanie na połączenie;

-  powiadomienie poprzez SMS o próbie połączenia;

-  przesyłanie w ramach abonamentu szczegółowych rachunków w formie elektronicznej;

-  umożliwienie czasowej blokady kart SIM w przypadku zgłoszenia kradzieży lub zaginięcia;

- Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby „opiekuna” odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z Zamawiającym, dostęp do infolinii 24/7/365 oraz możliwość do zarządzania kontem on-line;

- blokowanie przychodzących SMS-ów reklamowych i premium;

- wszelkie dodatkowe płatne usługi wymagają pisemnej zgody zamawiającego.

4) Zamawiający będzie mógł korzystać z usług niewymienionych w opisie zamówienia, a
       oferowanych przez wykonawcę.

5) Wykonawca dokona bezpłatnego przeniesienia i aktywacji numerów telefonicznych  
przydzielonych przez dotychczasowego operatora zgodnie z  art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr. 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami). Przeniesienie przydzielonego numeru telefonicznego nie może powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż 3 godziny, pomiędzy godziną 0:00 a godziną 3:00, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670). Rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach wszystkich kart SIM musi nastąpić w dniu zaprzestania świadczenia tych usług przez obecnego operatora obsługującego Zamawiającego. Ostatnim dniem świadczenia usługi przez dotychczasowego operatora jest 31.01.2020r.  W związku z tym wykonawca zobowiązany jest na minimum 7 dni roboczych, przed wygaśnięciem obecnie obowiązującej umowy, dostarczyć zamawiającemu  karty SIM oraz zapewnić aktywację tych kart od dnia 01.02.2020 r. od godziny 00:00

6) Na okres 3 miesięcy przed zakończeniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego
    powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.

 1. Karty SIM

1) Ilość aktywnych kart SIM Zamawiającego – 80 szt;

2) Dostarczenie nowych kart SIM z nowym numerem szacunkowo około 10szt;

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub odstąpienia od dodatkowych szacunkowych  
    aktywacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu;

4) Karty SIM powinny być dostarczone w opakowaniu uniemożliwiającym ich uszkodzenie;

5) Dostarczone karty SIM powinny być zabezpieczone kodem PIN przed uruchomieniem;

6) W czasie trwania umowy Zamawiający otrzyma bezpłatnie duplikaty kart SIM oraz  aktywację kart  
    SIM. Wykonawca dostarczy duplikaty kart SIM w ciągu maksymalnie 72 godzin;

7) W ramach umowy wykonawca zapewni pakiet danych w ilości minimum 200GB rozłożony na 
    wszystkie numery abonenckie z możliwością ustalania limitu danych oraz modyfikacji tych 
    limitów dla poszczególnych kart SIM.

 1. Aparaty telefoniczne

- W cenę abonamentu powinien być wliczony koszt zakupu telefonów jak poniżej:

- Samsung Galaxy S10 – 2szt

- Samsung Galaxy Note 10 – 1szt

- Samsung Galaxy A10 – 22szt

-  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu innych modeli telefonów;

- Wraz z formularzem oferty Wykonawca dostarczy aktualny cennik aparatów telefonicznych operatora;

- Ponadto Zamawiający zastrzega iż zakup telefonów odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie
    z aktualnymi potrzebami Zamawiającego przez cały okres trwania umowy do wysokości budżetu jaki    
    zostanie określony zgodnie z ofertą. Zakup telefonów będzie się odbywał po cenach zgodnie z   
   cennikiem operatora obowiązującym w danym dniu;

- Dostarczone telefony mają być w kompletach handlowych producenta wraz z akcesoriami oraz   
    instrukcją w języku polskim;

- Wykonawca dostarczy aparaty telefoniczne gotowe do pracy, pochodzące z bieżącej produkcji oraz  
   posiadające zainstalowane oprogramowanie;

- Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe telefony komórkowe z gwarancją producenta na dany  
   produkt. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia wystawienia faktury na sprzęt;

- Koszt zakupu jednego telefonu nie może przekroczyć 1,00 zł netto.

 

III. Miejsce i termin składania ofert

 

Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..:

Termin składania ofert do 29.11.2019 r do godz. 12 00

Zmiana terminu składania ofert ze względu na pytania od Wykonawcy. Termin wydłużono do 03.12.2019 do godziny 10:00.

 

Wymagany termin związania ofertą: 30dni.

III. Rozstrzygnięcie postępowania

 

 • Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie złożenia nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert;
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia;
 • W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jednakże ocena, czy zachodzą szczególne okoliczności należy wyłącznie do decyzji Zamawiającego.
 1. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
 1. Forma i sposób dokonania płatności:

Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie comiesięczna faktura Vat. Płatność każdorazowo będzie następować w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze Vat.

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.02.2020 – 31.01.2022

VII. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Uwagi:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.
 2. W przypadku otrzymania dwóch takich samych ofert Zamawiający wezwie oferentów do ponownej weryfikacji złożonych ofert z możliwością ich zmiany.
 3. Dopuszcza się możliwość podpisania umowy wg wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę     z zastrzeżeniem zapisów niniejszego zamówienia.

Sprawę prowadzi:

 1. Michał Maksalon 728 406 115

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 21/11/2019

2. Formularz oferty 21/11/2019

3. Pytania od wykonawcy 26/11/2019

4. Wybór oferty 10/12/2019

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                                                 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.