Oznaczenie sprawy:  ZP/34/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa zamówienia na roboty budowlane:

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej”

Znak sprawy ZP/34/MGW/2017

UWAGA:  Zmiana terminu składania ofert na dzień 29 maja 2018 r. godz. 10:00

UWAGA:  Zmiana terminu składania ofert na dzień 26 czerwca 2018 r. godz. 10:00

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 542581-N-2018 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 kwietnia 2018 r. 10/04/2018 

2. SIWZ ZP/34/MGW/2017 10/04/2018

3. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami (przekazano na płycie DVD) 10/04/2018

4. Załączniki Nr 2-7 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do Wzoru umowy 10/04/2018

5. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu własne wykonawcy 13/04/2018

6. Zawiadomienie Nr 1 o zmianie SIWZ z dnia 13 kwietnia 2018 r. 13/04/2018

7. Zawiadomienie Nr 2 o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej z dnia 19 kwietnia 2018 r. 19/04/2018

8. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 24 kwietnia 2018 r. 24/04/2018

9. Zawiadomienie Nr 3 o zmianie SIWZ z dnia 24 kwietnia 2018 r. 24/04/2018

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500090226-N-2018 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 kwietnia 2018 r. 24/04/2018

11. Zawiadomienie Nr 4 o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej z dnia 27 kwietnia 2018 r. 27/04/2018

12. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 02 maja 2018 r. 02/05/2018

13. Zawiadomienie Nr 5 o zmianie SIWZ z dnia 02 maja 2018 r. 02/05/2018

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500097109-N-2018 z dnia 02 maja 2018 r. 02/05/2018

15. Zawiadomienie Nr 6 z dnia 24 maja 2018 r. o zamianie treści SIWZ 25/05/2018

16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500117070-N-2018 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 maja 2018 r. 25/05/2018

17. Informacja z otwarcia ofert w dniu 26 czerwca 2018 r. 26/06/2018

18. Proponowany wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej 26/06/2018

19. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 04 września 2018 r 04/09/2018

20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 500245546-N-2018 z dnia 12 października 2018 r. 12/10/2018

21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Nr 500265199-N-2018 z dnia 06 listopada 2018 r. 06/11/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.