Oznaczenie sprawy:  ZP/26/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia na roboty budowalne:

      Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Znak sprawy ZP/26/MGW/2017

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 030-064357 z dnia 13 lutego 2018 r. 13/02/2018

2. SIWZ ZP/26/MGW/2017 13/02/2018

3. Załączniki do SIWZ 13/02/2018

4. JEDZ espd 13/02/2018

5. Dokumentacja techniczna 13/02/2018

6. Zawiadomienie Nr 1 z dnia 06 marca 2018 r. - wyznaczenie terminu wizji lokalnej. 06/03/2018

7. Odpowiedź na zapytania do SIWZ z dnia 08 marca 2018 r. 09/03/2018

8. Zawiadomienie Nr 2 z dnia 09 marca 2018 r. o zmianie SIWZ 09/03/2018

9. Załącznik Nr 8 do SIWZ Wykaz realizacji robót przez kierownika budowy 09/03/2018

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09 marca 2018 r. 09/03/2018

11. Przedmiary robót i Ekspertyza budynku 09/03/2018

12. Dokumentacja świadłowodu 12/03/2018

13. Odpowiedź na zapytania do SIWZ z dnia 19 marca 2018 r. 19/03/2018

14. Informacja z otwarcia ofert w dniu 29 marca 2018 r. 29/03/2018

15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 17 kwietnia 2018 r. 17/04/2018

16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Wynik postępowania Nr 2018/S 085-191044 opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 03 maja 2018 r. 08/05/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.