NOWE POSTĘPOWANIE

Oznaczenie sprawy:                                     08.05.2015
ZPP/169/MGW/2015

  1. zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8b ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 37a – 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 poz. 406 z późn. zm.).

Ustawa z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), art. 4 pkt 8b „ Ustawy nie stosuje się do: zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacja wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8”.

"Przygotowanie kontentu stanowisk multimedialnych, w tym 1 aplikacji, 4 projekcji filmowych, 1 mappingu 3D, a także produkcja i montaż 1 nagrania dźwiękowego oraz obróbka i montaż 4 dostarczonych przez Zamawiającego nagrań dźwiękowych na potrzeby realizacji nowej trasy turystycznej na poziomie 170 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu."

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie konkurs ofert 08/05/2015

zip2. Załączniki 08/05/2015

pdf3. Odpowiedzi na pytania 21/05/2015

zip4. Załączniki nr. 2  22/05/2015

pdf5. Informacja o wyborze oferty 26/06/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.