Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.: Wykonanie oraz dostawa dwóch sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: „Zakup wyposażenia do mobilnego laboratorium dokumentacji dziedzictwa górniczego”.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oraz dostawę na zlecenie Zamawiającego dwóch tablic informacyjnych o wymiarach 60 cm x 40 cm.

Minimalne parametry techniczne:
 Tablice powinny być wykonane zgodnie z wymogami opisanymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem https://www.gov.pl/premier/dzialania-informacyjne oraz Księdze znaku (zał. 1).
 Tablice należy wykonać z materiału PCV o grubości minimum 3 mm,
 Wzorów tablic nie można modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji, poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.
 Tablice informacyjne nie mogą zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.

Termin składania ofert:
Do dnia 15.10.2021 r. do godz. 10:00

Termin realizacji zamówienia:
a) dostarczenie projektów tablic w celu weryfikacji zamieszczonych informacji i logotypów – do 5 dni od dnia podpisania umowy,
b) realizacja, dostawa i montaż tablic 14 dni od daty podpisania umowy,


Załączniki:

Formularz_zapytania ofertowego 08/10/2021

MKDNiS_Księga_znaku 08/10/2021

projekt umowy - tablica 08/10/2021

wzór tablicy_1 08/10/2021

wzór tablicy_2 08/10/2021

Zapytanie ofertowe tablice MKDNiS 08/10/2021

pismo dot. zapytania ofertowego- tablice 13/10/2021

Wybór oferty Tablice 22/10/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.