Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:

"ANALIZA DZIAŁANIA GÓRNICZEGO WYCIĄGU SZYBOWEGO W SZYBIE „KOLEJOWY” W ZAKRESIE DOBORU ELEMENTÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA ZRÓWNOWAŻENIE MAS WYCIĄGU"

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Górniczy wyciąg szybowy w szybie "Kolejowy" z maszyną wyciągową na chwilę obecną to obiekt muzealny zbudowany w 1928 roku. Górniczy wyciąg szybowy wraz z maszyną wyciągową jest eksponatem utrzymywanym w stanie sprawności ruchowej zgodnie z dokumentacją górniczego wyciągu szybowego i zezwoleniem na eksploatację.

Załączniki:

Formularz oferty 03/09/2021

Projektowe postanowienia umowne 03/09/2021

Zapytanie o cene 03/09/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.