ROZEZNANIE CENOWE
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu zamówienia. W razie niewybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu, nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mowa o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pt.:
„Zakup i dostawa materiałów na wiatę grillową – Park 12 C ”
I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa materiałów na wiatę grillową.
Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 26.05.2021r.

Załączniki:

Formularz cenowy -materiały wiata 19/05/2021

Projekt 19/05/2021

Rozeznanie cenowe 19/05/2021

zał 1 formularz oferty wiata grillowa 19/05/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.