ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Dostawa 8 baterii akumulatorów do napędu łodzi wraz z ich wymianą w łodziach znajdujących się w kanale wodnym Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ”
Wymagane parametry akumulatorów:
1) akumulator litowy (certyfikat zgodności z Polska normą)
2) napięcie znamionowe 12,8 V
3) akumulatory pracują w układzie połączonych szeregowo równolegle do napięcia wyjściowego 24 V (sposób podłączenia przedstawiono na rys w załączniku),
4) pojemność nominalna C 20 do 1,75V@20C 200 Ah lub więcej
5) wymiary zewnętrzne nie większe niż 518 x 274 x 238 mm
6) ciężar dotychczasowo użytkowanych akumulatorów 60 kg ( +- 15%) -podobny lub do ustalenia
7) cykliczność nie mniejsza niż 2000 cykli wg IEC 896-2 (100%DoD)
8) wyprowadzenie biegunów w wersji standardowej klem (F12/M8) i położenie zacisków wraz z wymaganym momentem obrotowym zgodnym z posiadanymi akumulatorami typu VEAGM220 firmy VETUS;
9) możliwość ładowania z istniejącego zestawu prostownikowego.
10) dopuszcza się dostarczenie nowego zestawu prostownikowego przeznaczonego do ładowania akumulatorów litowych w zestawie 24 V.
11) zestaw prostownikowy powinien być wyposażony w urządzenie pomiarowe pozwalające na odczyt bieżących parametrów prądu i napięcia ładowania oraz być wyposażony w kable ( o długości nie mniej niż 30 m) zakończone wtyczką EPIC K4, kompatybilną z gniazdem ładowania łodzi.
12) konstrukcja akumulatorów powinna zapewnić ich szczelność i bezobsługowość
13) akumulatory powinny mieć możliwość dodatkowego doładowywania w trakcie cyklu rozładowania w celu zwiększenia pojemności w okresach planowanej pracy.

Załączniki:

Formularz_ (1) 10/05/2021

Rysunek pokazujący sposób połaczenia do pracy akumulatoró na łodzi 10/05/2021

Umowa projekt akumulatory 10/05/2021

Zapytanie o cene skan 10/05/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.