Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:
„Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Materiały budowlane do bieżących prac wykonywanych przez pracowników Muzeum.
II. Istotne warunki zamówienia:
1) Zamówienie będzie realizowane po cenach zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamawiający wymaga minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować materiały na własny koszt na adres wskazany przez Zamawiającego.
3) Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.
4) Zapłata za zamówienia cząstkowe nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur , przelewem na konto, w terminie 30 dni od ich dostarczenia.
5) Termin realizacji zamówień cząstkowych: do 5 dni roboczych
III.Termin związania ofertą:
30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty
IV.Termin realizacji zamówienia:
Sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.03.2022, lub do wykorzystania środków zabezpieczonych na ten cel
V.Kryteria oceny ofert – cena: 100%
VI. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia:…………………………………
Zastrzeżenie: zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.
VII. Ochrona danych osobowych:
W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa.
Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi
Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy na podstawie ofert dostarczonych przez wykonawców na niniejsze rozeznanie cenowe zgodnie z załącznikiem nr 1.
Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym wraz z formularzem cenowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sprawę prowadzi: Michał Maksalon . tel kom: 728 406 115

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 17/02/2021

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xls 17/02/2021

Zapytanie ofertowe 17/02/2021

Poprawiony Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 18/02/2021

Wybór oferty 17/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.