1. Opis przedmiotu zamówienia:
• Sukcesywna dostawa chleba i innych artykułów piekarniczych.
2. Istotne warunki zapytania
• Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
• Zapytanie ofertowe może być wykorzystane przez zamawiającego przy wyborze wykonawcy.


3. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.
4. Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021, o rozpoczęciu realizacji dostaw, wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed złożeniem przez zamawiającego zamówienia.
5. Kryteria oceny ofert: Cena: 100%

Termin składania ofert: do 08.01.2021 do godziny 12:00

Załączniki:

formularz oferty 29/12/2020

Umowa 29/12/2020

Załącznik - chleb i art. piekarnicze - formularz rzeczowo - cenowy 29/12/2020

zapytanie ofertowe 29/12/2020

Wybór oferty 09/02/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.