Oznaczenie sprawy: ZP/16/MGW/2020

Postępowanie w trybie:  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o w związku z art. 138g Rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.).

Nazwa zamówienia:  „Ochrona osób i mienia – poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia techniczne - na obszarach użytkowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP ZP_16_MGW_2020
  2. Ogłoszenie o zamówieniu ZP_16_MGW_2020
  3. Część III OOZ – SOPZ
  4. Zał. nr 1a – Formularz cenowy
  5. Zał. nr 6 – wzór umowy
  6. Zał. nr 6a – wzór umowy dotyczący ochrony danych osobowych
  7. Zał. nr 6b – wzór porozumienia na objęcie ochroną mienia
  8. Informacja o zapytaniu do treści OOZ ZP/16/MGW/2020
  9. Informacja o zapytaniu do treści OOZ ZP/16/MGW/2020 z dnia 27.11.2020
  10. Zestawienie z otwarcia ofert ZP/16/MGW/2020 z dnia 02.12.2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.