MGW.TM.711.28.4 ASa Zabrze, dnia 27.10. 2020r.

 
ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej przedstawiony przedmiot zamówienia pn:
„Zakup stacjonarnego systemu grzewczego powietrza wlotowego dla diagonali transportowej wraz z niezbędnym osprzętem zasilająco sterującym.”
I. Opis przedmiotu zamówienia
System grzewczy powinien zapewnić ogrzewanie powietrza wlotowego do diagonali transportowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu przy ulicy Wolności 410.

Termin składania ofert 09.11.2020

 

Załączniki:

formularz ofertowy diagonala 28/10/2020

zapytanie o cene diagonala na www 28/10/2020

zapytanie o cenę ogrzewania diagonala 05/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.