Znak sprawy: MGW.RRP.271.27.1.2020.AW Zabrze, dnia 28.08.2020

 

Rozeznanie cenowe

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Dostawa pamiątek – replik lamp górniczych sygnowanych logo Sztolni Królowa Luiza.”

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia i dokładna specyfikacja:

 

  1. Opis sposobu przygotowania oferty:
  • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
  • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
  • Formularz oferty stanowi załącznik 2 do niniejszego zapytania,
  • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

  1. Istotne warunki zamówienia

 

Termin związania ofertą: nie dłużej niż 60 dni od daty złożenia,

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia

Kryteria oceny: cena 100 %.

Koszt dostawy : Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówienie na własny koszt do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zapłata za zamówienie:  nastąpi po jego wykonaniu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

  1. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego

będących osobami fizycznymi.

  1. Dokumenty, które powinny być złożone wraz z ofertą : KRS / CEIDG

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia    30.08.2020   do godziny 12:00

 

Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy na podstawie ofert dostarczonych przez wykonawców na niniejsze rozeznanie cenowe.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik 2) wraz z formularzem cenowym (załącznik 1) na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli, 41-800 Zabrze, faksem drogą mailową na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawę prowadzi: Agnieszka Wąsik 728 406 128

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 28/08/2020

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - Lampy górnicze.xls 28/08/2020

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - Lampy górnicze 28/08/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.