MGW.D.271.1.2020.AF

ROZEZNANIE RYNKU

 

Drodzy Państwo,

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do  wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy
z wybranym Wykonawcą.  W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym
w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o ofercie rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie rynku.

Przedmiot i cel rozeznania rynku:

Realizacja i obsługa kampanii internetowej święta Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADA 2020
w zakresie Google Ads, artykułów sponsorowanych oraz kampanii typu display.

Cel kampanii – wizerunkowy. Działania będą miały na celu również wygenerowanie wejść na stronę www.industriada.pl przez bardzo precyzyjnie dobrane działania.

Wnioskujący

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

Opis przedmiotu:

1. Kampania Google Ads (wyszukiwarka Google + Google Display Network + remarketing + AdForm - platforma zakupu programatycznego)

Aktywację kampanii, analizę fraz kluczowych pod kątem adekwatności i efektywności, przygotowanie treści linków sponsorowanych, instalację, monitorowanie i raportowanie konwersji (śledzenie działań na stronie), stały monitoring kampanii, optymalizację kampanii przez cały okres trwania umowy, przygotowanie raportów tygodniowych, przygotowywanie list remarketingowych, sugestie, modyfikacja banerów graficznych, zmiany treści boksów i listy słów kluczowych, działania dążące do utrzymania boksów na najwyższych pozycjach przy jednoczesnym dbaniu o obniżenie kosztu za kliknięcie/CPC (cost per click).

Wersja językowa reklamy: j. polski

Termin trwania kampanii: 10-26.09.2020

Grupa targetowa: All, 20-59

Geolokalizacja: województwo śląskie

  1. Wyszukiwarka Google: (Preferowane słowa kluczowe: szlak zabytków techniki, święto szlaku, święto zabytków techniki, zabytki techniki, zabytki śląsk, technika, technika obiekty, gdzie warto pojechać śląsk, województwo śląskie atrakcje, industriada, województwo śląskie co zobaczyć, atrakcje śląskie, atrakcje na śląsku, atrakcje śląska, atrakcje turystyczne na śląsku, atrakcje turystyczne śląsk, atrakcje kulturowe śląsk, ciekawe miejsca na śląsku, co zobaczyć na śląsku, co zwiedzić na śląsku, fajne miejsca na śląsku, gdzie na weekend śląsk, gdzie na wycieczkę); minimalna liczba grup reklam 10, minimalna liczba kliknięć reklamy 10 000

  2. Google Display Network + remarketing (TG: All, 20 - 59, Odbiorcy: Zwiedzanie i atrakcje turystyczne, Zainteresowani: Miłośnicy zwiedzania, podróży, turystyki, kultury, techniki, atrakcji); promocja tworzonego przez Wnioskującego materiału, minimalna liczba kliknięć reklamy 10 000

  3. AdForm - platforma zakupu programatycznego (TG: All, 20-59 i zainteresowania: turystyka, technika, kultura, edukacja, podróże) minimalna liczba kliknięć 20 000

Wnioskujący deklaruje, a Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do stworzenia logicznej struktury kampanii w wyżej wskazanym terminie.

Przedstawiony zbiór słów kluczowych zawiera zwroty preferowane, jednakże nie jest to zamknięta lista słów. Oferent ma za zadanie działanie dążące do utrzymania wyświetleń reklam na najwyższych pozycjach przy jednoczesnym dbaniu o obniżanie kosztów za kliknięcie/ CPC (cost per click). Oferent ma zatem prawo do powiększania listy preferowanych słów, bądź jej weryfikacji, jednakże za zgodą Wnioskującego.

Przedmiotem powyższego zamówienia jest przeprowadzenie kampanii reklamowej w formule Pay Per Click (płatności za kliknięcia).

Przygotowanie materiałów graficznych leży po stronie Wnioskującego, przy czym Oferent zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wnioskującym pod kątem weryfikacji poprawności przygotowywanych materiałów. Mowa tutaj o opiniowaniu projektów materiałów graficznych oraz o ewentualnej ich modyfikacji.

2. Serwisy internetowe o zasięgu lokalnym (teren województwa śląskiego)

Dwanaście lokalnych serwisów internetowych, informacyjnych, skupionych na prezentacji tematyki lokalnej, z terenu województwa śląskiego (miast województwa śląskiego, subregionów) przykładowo: turybnik.com.pl; chorzowianin.pl; gwarek.pl, katowice24.info, twojezaglebie.pl lub/i inne tego typu serwisy równoważne pod względem tematyki i zasięgu.

Umiejscowienie reklam: sieć witryn, desktop, mobile, na dowolnych, losowo wybranych stronach portalu (ROS)

Format: Mix formatów graficznych co najmniej 3 rodzaje o powierzchni nie mniejszej niż 75000 pikseli (w zależności od wybranego serwisu)

Geotargetowanie - województwo śląskie, targetowanie demograficzne: 20-59 lat, CAPP 3 X UU

Co najmniej 30 tyś. odsłon w każdym z serwisów.

Czas trwania kampanii: 10-26.09.2020

Wnioskujący deklaruje, a Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do stworzenia logicznej struktury kampanii w wyżej wskazanym terminie.

Przedmiotem powyższego zamówienia jest przeprowadzenie kampanii reklamowej w formule Pay Per Click (płatności za kliknięcia).

Przygotowanie materiałów graficznych leży po stronie Wnioskującego, przy czym Oferent zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wnioskującym pod kątem weryfikacji poprawności przygotowywanych materiałów. Mowa tutaj o opiniowaniu projektów materiałów graficznych oraz o ewentualnej ich modyfikacji.

3. Platforma VOD

Trzy serwisy internetowe typu VOD posiadające co najmniej 2 mln realnych użytkowników w Polsce
w skali miesiąca.

Dane na podstawie badania PBI/Gemius, Wirtualnemedia.pl grudzień 2019 r. Wybrane trzy serwisy łącznie muszą pokrywać zasięg większy niż 25% internautów.

Umiejscowienie: Desktop, mobile (w tym aplikacje mobilne)

Format: Spot video 15 s., preroll/ midroll.

Ograniczenia emisji: geotargetowanie - województwo śląskie, targetowanie demograficzne - 20-59 lat, CAPP 3 X UU

Ilość odsłon/kliknięć/odtworzeni/wyświetleń/reakcji: co najmniej 250 tys. odsłon w każdym z serwisów

Czas emisji: 10-26.09.2020

Wnioskujący deklaruje, a Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do stworzenia logicznej struktury kampanii w wyżej wskazanym terminie.

Przygotowanie materiału video leży po stronie Wnioskującego.

4. Artykuły sponsorowane z podlinkowaniem do strony www.industriada.pl.

Zamieszczenie minimum 5 artykułów sponsorowanych w wybranych portalach turystycznych o zasięgu ogólnopolskim, skupionych na prezentacji atrakcji danego regionu lub/i inne tego typu serwisy równoważne pod względem tematyki i zasięgu.

Grupa targetowa: All, 20-59

Tamatyka/zainteresowania: podróże; turystyka, technika, kultura, edukacja

Artykuły na głównej stronie serwisów internetowych, minimalna liczba znaków 4 000 ze spacjami plus fotografie lub dedykowana grafika.

Termin publikacji: od 10 do 20 września 2020 r.

Wykonawca w termie 2 dni od dnia podpisania umowy przedstawi pierwsze propozycje zamieszczenia artykułów. Wnioskujący jednakże ma prawo wnioskować o zmianę wskazanych serwisów, o czym musi poinformować w terminie 2 dni od otrzymania propozycji.

Następnie Wykonawca w terminie 3 dni od akceptacji wskazanych serwisów (oznacza 3 dni robocze) przedstawi pierwsze propozycje artykułów, które będą publikowane systematycznie w trakcie trwania kampanii, zgodnie z harmonogramem działań zaakceptowanym przez Wnioskującego.

Wnioskujący uprzednio przed publikacją artykułu każdorazowo musi go zaakceptować. Wykonawca podczas trwających prac zobowiązany jest do konsultacji z Wnioskującym oraz do wprowadzania niezbędnych wskazanych przez Wnioskującego poprawek.

Jako wykonanie zadania Wnioskujący uważa pojawienie się 5 artykułów na stronach głównych portali z podlinkowaniem do strony www.industriada.pl.

 

Kod CPV: 79341400-0 – usługi prowadzenia kampanii reklamowej

Termin realizacji kampanii

Kampania promocyjna powinna być zrealizowana w terminie od 10 września 2020 do 26 września 2020 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny:

Oferent musi łącznie spełniać następujące warunki minimalne:

1. Dysponuje doświadczonym zespołem będącym w stanie zrealizować zamówienie m.in. specjalista ds. content marketingu, specjalista ds. SEO, specjalista ds. PPC, graficy, copywriterzy.

2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania rynku.

Warunki realizacji zamówienia:

Analiza ruchu przychodzącego: Realizując wszystkie działania Wykonawca będzie mierzył ruch przychodzący z prowadzonych działań na stronę www.industriada.pl, zachowanie użytkowników na stronie oraz konwersje. Analiza danych pozwoli wprowadzać zmiany w realizowanych działaniach.

Dopuszczalna jest praca na kontach Wnioskującego. Dopuszczalna jest również praca na kontach Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do tygodniowego raportowania wyników oraz przedstawienia całościowego raportu końcowego.

W ramach współpracy Wykonawca zapewni: Regularne spotkania/telekonferencje, cotygodniowe raporty z przeprowadzonych działań, rozwiązania dostosowane do celów kampanii oraz doświadczony zespół: specjaliści ds. content marketingu, specjaliści ds. SEO, specjaliści reklamy PPC, graficy, copywriterzy. O składzie zespołu decyduje Wykonawca, przy czym każda zmiana składu zespołu wymaga zgody Wnioskującego.

Wynagrodzenie wykonawcy:

Cena zawiera obsługę oraz przeprowadzenie kampanii. Cena przedmiotu zamówienia stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które uwzględnia wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia. Cena i stawki jednostkowe winny być podane do dwóch miejsc po przecinku.

W razie podjęcia decyzji o wyborze Wykonawcy Wnioskujący dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo.

Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wnioskujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

4. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

6. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

7. Przystępując do zamówienia Wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w Rozeznaniu rynkowym.

8. Oferty mogą być składane elektronicznie drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9. Oferty należy składać do dnia 14.08.2020 roku do godz. 10:00.

10. Oferta musi zawierać prawidłowo wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozeznania rynkowego.

11. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana drogą mailową na adres mailowy Oferentów oraz zostanie upubliczniona na stronie internetowej www.muzeumgornictwa.pl.

12. W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego) dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy złożonej oferty lub złożenia wyjaśnień.

13. W toku badania i oceny ofert Wnioskujący może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

14. Wnioskujący poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Przez oczywistą omyłkę Wnioskujący będzie rozumiał błąd, który nie będzie budził wątpliwości, będzie bezsporny, i powstanie w sposób niezamierzony, przypadkowy, jak również widoczny na pierwszy rzut oka, bez potrzeby przeprowadzania wyjaśnień.

15. W przypadku złożenia oferty dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Wnioskującego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Wnioskującego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Każdy ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o sposobie porozumiewania się Wnioskującego z oferentami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami:

1. W niniejszym Rozeznaniu rynku: pytania dotyczące opisu przedmiotu oraz wszelkie informacje Wnioskujący i Wykonawcy przekazują w następującej formie:

a) Drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) Prosi się, aby wszelka korespondencja kierowana do Wnioskującego w związku z niniejszym Rozeznaniem rynku miała dopisek: Rozeznanie rynku – kampania INDUSTRIADA 2020

2. Wykonawca może zwrócić się do Wnioskującego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o Rozeznaniu rynku i załączników.

3. W uzasadnionych przypadkach Wnioskujący może zmienić treść Rozeznania rynku i załączników. Wnioskujący przedłuża w takim przypadku termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Określenie istotnych warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

Niniejsze rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej  zamówienia może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.   

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Wnioskującym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Wnioskujący przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym:

1) zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie zmiany urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto;

2) zmiana terminu płatności. W przypadku ograniczenia finansowego po stronie Wnioskującego,
z przyczyn od niego niezależnych;

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

 

Dodatkowe informacje:

Załącznikami do niniejszego Rozeznania rynkowego są:

  1. Rozeznanie rynku 04/08/2020
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 04/08/2020
  3. Załącznik nr 2 – istotne dla stron postanowienia umowy 04/08/2020
  4. Odpowiedzi i zmiana dot. rozeznania rynkowego 12/08/2020
  5. Zmiany w zał. nr 2 - istotne dla stron postanowienia umowy 12/08/2020
  6. Zmiany w Rozeznaniu rynku 12/08/2020
  7. Wybór oferty 21/08/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.