MGW.D.271.1.2020.SD

Zabrze, 17.06.2020

ROZEZNANIE RYNKU

 

Drodzy Państwo,

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do  wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy
z wybranym Wykonawcą.  W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym
w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o ofercie rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie rynku.

Przedmiot i cel rozeznania rynku:

Realizacja i obsługa kampanii internetowej WAKACYJNA PODZIEMNA PRZYGODA w zakresie Google Ads, kampanii Facebook Ads oraz artykułów sponsorowanych na wybranych portalach turystycznych na rynku polskim.

Celem kampanii będzie wygenerowanie wejść na stronę www.bilety.kopalniaguido.pl przez bardzo precyzyjnie dobrane działania i dotarcie do klientów z ofertą Muzeum, a finalnie uzyskanie
z tych wejść transakcji zakupu.

Wnioskujący

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

Opis przedmiotu:

 1. Kampania Google Ads (wyszukiwarka Google + Google Display Network + remarketing + AdForm - platforma zakupu programatycznego)

Aktywację kampanii, analizę fraz kluczowych pod kątem adekwatności i efektywności, przygotowanie treści linków sponsorowanych, instalację, monitorowanie i raportowanie konwersji (śledzenie działań na stronie), stały monitoring kampanii, optymalizację kampanii przez cały okres trwania umowy, przygotowanie raportów tygodniowych, przygotowywanie list remarketingowych, sugestie, modyfikacja banerów graficznych, zmiany treści boksów i listy słów kluczowych, działania dążące do utrzymania boksów na najwyższych pozycjach przy jednoczesnym dbaniu o obniżenie kosztu za kliknięcie/CPC (cost per click).

Wersja językowa reklamy: j. polski

Termin trwania kampanii: 2 miesiące

Grupa targetowa: rodziny z dziećmi 4+

Geolokalizacja: Górny i Dolny Śląsk

 1. Wyszukiwarka Google: (Preferowane słowa kluczowe: atrakcje dla dzieci śląskie, atrakcje dla dzieci woj slaskie, atrakcje dla dzieci woj śląskie. atrakcje na śląsku, atrakcje śląska dla dzieci, atrakcje śląskie dla dzieci, atrakcje turystyczne dla dzieci, atrakcje turystyczne śląsk, ciekawe miejsca na śląsku, co zobaczyć na śląsku, co zwiedzić na śląsku, fajne miejsca na śląsku, gdzie na weekend z dzieckiem śląsk, gdzie na wycieczkę z dziećmi, gdzie na wakacje z dzieckiem, gdzie warto pojechać z dziećmi, kopalnia węgla do zwiedzania, kopalnia węgla zwiedzanie, kopalnia zwiedzanie, kopalnie do zwiedzania, śląskie atrakcje dla dzieci, województwo śląskie atrakcje dla dzieci, wycieczka jednodniowa dla dzieci); minimalna liczba grup reklam 15, minimalna liczba kliknięć reklamy 2 500 miesięcznie
 2. Google Display Network + remarketing (TG: All, 25 - 44, Rodzice dzieci 4-14 lat, Odbiorcy: Opieka nad dziećmi i edukacja, Zwiedzanie i atrakcje turystyczne, Zainteresowani: Miłośnicy podróży z rodziną, Tematy: Podróże dla poszukiwaczy przygód, Agroturystyka, Parki rozrywki); promocja tworzonego przez Wnioskującego materiału, minimalna liczba kliknięć reklamy
  2 500 miesięcznie
 3. AdForm - platforma zakupu programatycznego (TG: Rodziny z dziećmi 4+ i zainteresowania: podróże) minimalna liczba kliknięć 5 000 miesięcznie

Wnioskujący deklaruje, a Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do stworzenia logicznej struktury kampanii w oparciu o budżet reklamowy 20 000 zł netto (podana kwota dotyczy wyłącznie reklam, nie pracy koncepcyjnej i realizacji reklam) w porozumieniu z Wnioskującym. Przy czym Wnioskujący zastrzega, że budżet, który został podany jest przeznaczony wyłącznie na reklamy, a w podanych 20 000 zł nie mieści się kwota wynagrodzenia, którą Wykonawca otrzyma za obsługę reklam. Kwotę wynagrodzenia za obsługę reklam określa Wykonawca w formularzu ofertowym. Dysponowanie kwotą przeznaczoną na budżet reklamowy będzie przez Wykonawcę ściśle ustalane razem
z Wnioskującym.

Przedmiotem powyższego zamówienia jest przeprowadzenie kampanii reklamowej w formule Pay Per Click (płatności za kliknięcia).

 1. Kampania Facebook Ads: Opracowanie strategii i aktywacja kampanii Facebook Ads, promocja tworzonego przez Wnioskującego contentu (treści, materiałów wideo, fotografii, grafik), analizę kierowania reklamy, stały monitoring kampanii, optymalizację kampanii przez cały okres trwania umowy, przygotowanie raportu końcowego, doradztwo, sugestie.

Wnioskujący deklaruje, a Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do stworzenia logicznej struktury kampanii w oparciu o budżet reklamowy 10 000 zł netto (podana kwota dotyczy wyłącznie reklam, nie pracy koncepcyjnej i realizacji reklam) w porozumieniu z Wnioskującym. Przy czym Wnioskujący zastrzega, że budżet, który został podany jest przeznaczony wyłącznie na reklamy, a w podanych 10 000 zł nie mieści się kwota wynagrodzenia, którą Wykonawca otrzyma za obsługę reklam. Kwotę wynagrodzenia za obsługę reklam określa Wykonawca w formularzu ofertowym. Dysponowanie kwotą przeznaczoną na budżet reklamowy będzie przez Wykonawcę ściśle ustalane razem
z Wnioskującym.

Przedmiotem powyższego zamówienia jest przeprowadzenie kampanii reklamowej w formule Pay Per Click (płatności za kliknięcia).

 1. Artykuły sponsorowane z podlinkowaniem do strony sprzedażowej www.bilety.kopalniaguido.pl na wybranych portalach turystycznych lub parentingowych. Zamieszczenie minimum 5 artykułów sponsorowanych w wybranych serwisach turystycznych lub parentingowych. Wybór serwisów odbędzie się w porozumieniu z Wnioskującym.

Grupa targetowa: rodziny z dziećmi 4+

Tamatyka/zainteresowania: podróże; turystyka, rodzinne spędzanie czasu wolnego, weekendowe atrakcje

Preferowane wskazania: serwisy należące do grupy wp (turystyka.wp.pl, wiadomości.wp.pl, wroclaw.wp.pl), serwisy należące do grupy ZPR Media (se.pl, podróże.se.pl, mjakmama24.pl) lub dzieciakiwplecaki.pl, dziecko w podróży.pl lub o podobnym profilu.

Artykuły na głównej stronie serwisów internetowych, minimalna liczba znaków 4 000 ze spacjami plus fotografie lub dedykowana grafika.

Wykonawca w termie 3 dni od dnia podpisania umowy przedstawi pierwsze propozycje artykułów. Wnioskujący uprzednio przez stworzeniem artykułu każdorazowo musi go zaakceptować. Wykonawca podczas trwających prac zobowiązany jest do konsultacji z Wnioskującym oraz do wprowadzania niezbędnych wskazanych przez Wnioskującego poprawek.

Kod CPV: 79341400-0 – usługi prowadzenia kampanii reklamowej

Termin realizacji kampanii

Kampania promocyjna powinna być zrealizowana w terminie od 1 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny:

Oferent musi łącznie spełniać następujące warunki minimalne:

 1. Dysponuje doświadczonym zespołem będącym w stanie zrealizować zamówienie m.in. specjalista ds. content marketingu, specjalista ds. SEO, specjalista ds. PPC, graficy, copywriterzy.
 2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania rynku.

Warunki realizacji zamówienia:

Analiza ruchu przychodzącego: Realizując wszystkie działania Wykonawca będzie mierzył ruch przychodzący z prowadzonych działań na stronę sprzedażową Muzeum, zachowanie użytkowników na stronie oraz konwersje. Analiza danych pozwoli wprowadzać zmiany w realizowanych działaniach.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu posiada konta Google Ads i konta w Social Ads. Dopuszczalna jest praca na kontach Wnioskującego. Dopuszczalna jest również praca na kontach Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do tygodniowego raportowania wyników oraz przedstawienia całościowego raportu końcowego.

W ramach współpracy Wykonawca zapewni: Regularne spotkania/telekonferencje, cotygodniowe raporty z przeprowadzonych działań, rozwiązania dostosowane do celów kampanii oraz doświadczony zespół: specjaliści ds. content marketingu, specjaliści ds. SEO, specjaliści reklamy PPC, graficy, copywriterzy. O składzie zespołu decyduje Wykonawca, przy czym każda zmiana składu zespołu wymaga zgody Wnioskującego.

Jako wykonanie zadania “Kampania Google Ads” Wnioskujący uważa 10 000  unikalnych wejść na serwis www.bilety.kopalniaguido.pl z niepowtarzalnych adresów IP miesięcznie.

Jako wykonanie zadania “Kampania Facebook Ads” Wnioskujący uważa 10 000 odbiorców w tym
5 000 unikalnych wejść z niepowtarzalnych adresów IP grupy docelowej na serwis www miesięcznie. 

Jako wykonanie zadania “Zamieszczenie artykułów sponsorowanych” Wnioskujący uważa pojawienie się 5 artykułów na stronach głównych portali z podlinkowaniem do strony sprzedażowej www.bilety.kopalniaguido.pl.

Kryterium oceny ofert:

Cena zawiera obsługę oraz przeprowadzenie kampanii.
Cena przedmiotu zamówienia stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które uwzględnia wszystkie elementy związane z prawidłową realizacja niniejszego zamówienia. Cena i stawki jednostkowe winny być podane do dwóch miejsc po przecinku.

W razie podjęcia decyzji o wyborze Wykonawcy Wnioskujący dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo. Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów wynosi 100 pkt. 

cena  najniższej oferty

cena badanej oferty

 K1 = ------------------------------------------------------- * 100% x 100     

K1 – oznacza ilość punktów przyznawanych ocenianej ofercie

* pod uwagę brana jest łączna cena obsługi oraz przeprowadzenia kampanii.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała w ocenie całkowitej największą liczbę punktów i mieści się w budżecie, jaki Wnioskujący przewidział na sfinansowanie zamówienia.

Termin i sposób składania ofert:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wnioskujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
 4. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.
 5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 6. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 7. Przystępując do zamówienia Wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w Rozeznaniu rynkowym.
 8. Oferty mogą być składane elektronicznie drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 9. Oferty należy składać do dnia 25.06.2020 roku do godz. 17:00.
 10. Oferta musi zawierać prawidłowo wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozeznania rynkowego.
 11. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana drogą mailową na adres mailowy Oferentów oraz zostanie upubliczniona na stronie internetowej www.muzeumgornictwa.pl.
 12. W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego) dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy złożonej oferty lub złożenia wyjaśnień.
 13. W toku badania i oceny ofert Wnioskujący może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 14. Wnioskujący poprawi w ofercie:
 15. a) oczywiste omyłki pisarskie
 16. b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 17. c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Przez oczywistą omyłkę Wnioskujący będzie rozumiał błąd, który nie będzie budził wątpliwości, będzie bezsporny, i powstanie w sposób niezamierzony, przypadkowy, jak również widoczny na pierwszy rzut oka, bez potrzeby przeprowadzania wyjaśnień.

 1. W przypadku złożenia oferty dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Wnioskującego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Wnioskującego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Każdy ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o sposobie porozumiewania się Wnioskującego z oferentami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami:

 1. W niniejszym Rozeznaniu rynku: pytania dotyczące opisu przedmiotu oraz wszelkie informacje Wnioskujący i Wykonawcy przekazują w następującej formie:
 2. a) Drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. b) Prosi się, aby wszelka korespondencja kierowana do Wnioskującego w związku z niniejszym Rozeznaniem rynku miała dopisek: Rozeznanie rynku – kampania WAKACYJNA PODZIEMNA PRZYGODA
 4. Wykonawca może zwrócić się do Wnioskującego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o rozeznaniu rynku i załączników.
 5. W uzasadnionych przypadkach Wnioskujący może zmienić treść Rozeznania rynku i załączników. Wnioskujący przedłuża w takim przypadku termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Określenie istotnych warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

Niniejsze rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej  może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.   

Wnioskujący udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę. 

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Wnioskującym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Wnioskujący przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym: 

1) zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie zmiany urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto; 

2) zmiana terminu płatności. W przypadku ograniczenia finansowego po stronie Wnioskującego,
z przyczyn od niego niezależnych; 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

Dodatkowe informacje:

Załącznikami do niniejszego Rozeznania rynkowego są:

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe 19/06/2020
 2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 19/06/2020
 3. Załącznik nr 2 – istotne dla stron postanowienia 19/06/2020
 4. Pytania i odpowiedzi 22/06/2020
 5. Wybór oferty 07/07/2020
 6. Oświadczenie 10/07/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.