Zabrze, dnia 11.07.2019 r.

Numer sprawy: MGW.DGIM 715.3.2019 AS

L.dz2535 /2019

ZAPYTANIE O CENĘ

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Przebudowa i montaż instalacji gazowej oraz podlicznika gazu w obiekcie należącym do Muzeum Górnictwa Węglowego- w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego – Zespół Pracowni Gastronomii
i Hotelarstwa w Zabrzu przy ul. 3-go maja 93a”

 

I.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy montaż podlicznika gazu wraz z przebudową instalacji gazowej w niezbędnym zakresie wg załączonego projektu. Przedmiot  zamówienia obejmuje zarówno usługę montażu jak i zakup niezbędnych elementów, zgodnie ze specyfikacja wskazana przez Zamawiającego, oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających prawidłowy odbiór instalacji zgodnie z obowiązującym prawem.

II.Szczegółowy zakresu przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Dostawę materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną pn „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji gazowej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego –Zespół Pracowni Gastronomii i Hotelarstwa w Zabrzu przy ul. 3-go maja 93a”

b) Montaż instalacji i gazomierza

c) Opracowanie dokumentacji powykonawczej

d) Przeprowadzenie próby i odbioru

III. Szczegółowy opis rzeczowego zakresu przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca:

e) Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji gazowej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego –Zespół Pracowni Gastronomii i Hotelarstwa w Zabrzu przy ul. 3-go maja 93a

IV. Decyzje administracyjne:

a) Decyzja pozwolenia na budowę nr 315/2019 z dnia 17.04.2019 r.

V. Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie wykonania zadania:

  • Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w sposób gwarantujący jego trwałość
    przez cały okres gwarancji, minimum 4 lata (zgodnie z ofertą) dnia odbioru przedmiotu zamówienia

VI. Termin związania ofertą i realizacji umowy:

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

2.Termin realizacji umowy: do 31 października 2019

VII. Kryteria oceny ofert:

  1. Cena 100 %

VIII. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 25 lipca 2019

IX. Pozostałe ustalenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

1.Wynagrodzenie Wykonawcy podane w ofercie winno obejmować:

  1. Stały nadzór osób wskazanych w decyzjach administracyjnych
  2. Wszelkie prace niezbędne do realizacji zadania

2.Istotne postanowienia przyszłej umowy:

1.  Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

b) wykonania prac z dołożeniem należytej staranności,

c) konsultowania na bieżąco przebiegu prac z Zamawiającym,

d) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie wstanie rozwiązać we własnym zakresie,

e) Gazomierz powinien posiadać moduł komunikacyjny WMBUS z konwerterem MBUS w standardzie LoRaWAN zgodnie z funkcjonującym w MGW systemem odczytu mediów.

2. Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

X.Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną

Sprawę prowadzi:

Anna Studnicka-Rduch, tel. (32) 630 30 91 wew. 2138, Marek Wituła tel. (32) 630 30 91 wew.5806.

Załączniki:

1. Zapytanie o cenę 11/07/2019

2. Formularz oferty 11/07/2019

3. Projekt budowlano-wykonawczy 11/07/2019

4. Decyzja 11/07/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.