Oznaczenie sprawy: ZP/09/MGW/2019

Postępowanie w trybie:  Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:  „Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Zamówienie podzielone na 2 Części

1. Ogłoszenie o zamówieniu 18/03/2019

2. SIWZ ZP/09/MGW/2019 18/03/2019

3. Część V – wzór umowy ramowej 18/03/2019

4. Część VI – wzór umowy wykonawczej 18/03/2019

5. Zestawienie z otwarcia ofert 27/03/2019

6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Część 1 zamówienia obejmująca 36 pozycji asortymentowych opisanych w Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowej. 15/04/2019

7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Część 2 zamówienia obejmująca 14 pozycji asortymentowych opisanych w Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowej. 19/04/2019

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/09/MGW/2019 dla I i II Części zamówienia z dnia  24/05/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.