Oznaczenie sprawy:  ZP/07/MGW/2019

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia: Kontrole i badania: elementów górniczych wyciągów szybowych szybów „Kolejowy”, „Guido” i szybika „Guido”, urządzenia transportu specjalnego w szybie „Wilhelmina”, w diagonali transportowej z powierzchni w rejonie szybu „Carnall” do wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej  i na poziomie 320 m w ZKWK  „Guido” , urządzeń, zabezpieczeń osprzętu  i  rozdzielń elektrycznych, na terenie ZKWK „Guido”  przypadające od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku zgodnie z zaleceniami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z 23. 11. 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118).

Kontrole i badania obejmują: liny wyciągowe, koła linowe, wały główne maszyn wyciągowych, układy dźwigni hamulcowych, urządzenia ciśnieniowe,urządzenia transportowe specjalne – kolejki podwieszane produkcji Becker Warkop  i urządzenia dźwignicowe GEDA SH 200  i GS-2.

ZP/07/MGW/2019

1. SIWZ 06/03/19

2. Ogłoszenie o zamówieniu 06/03/19

3. Zestawienie z otwarcia ofert 14/03/2019

4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29/03/2019

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18/04/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.