19.12.2018 r.

Oznaczenie sprawy:  ZP/35/MGW/2018

Postępowanie w trybie:  Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:

Wykonanie analizy geologiczno-górniczej wraz z opracowaniem koncepcji stabilizacji górotworu wokół wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”

1. Ogłoszenie o zamówieniu 19/12/2018

2. SIWZ 19/12/2018

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07/01/2019

4. Zmiana treści SIWZ 07/01/2019

5. Zestawienie z otwarcia ofert 11/01/19

6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04/02/2019

7. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania 08/02/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.