Znak sprawy: MGW.GE.2101.22.2018.MW

Wykonanie dokumentacji technicznej i dokumentacji do wniosku wraz z pozyskaniem wymaganej opinii atestacyjnej i złożeniem wniosku o dopuszczenie do Prezesa WUG, w celu rozbudowy istniejącego układu umożliwiającego awaryjną ewakuację ludzi uwięzionych w klatce o funkcję realizującą awaryjną ewakuację ludzi z poziomu 170 m i 320 m na powierzchnię w szybie „Kolejowy” ZKWK GUIDO w Zabrzu.

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 15.12.2018 r.

Uwaga: W ramach terminu umownego Wykonawca złoży kompletny wniosek do Prezesa WUG o uzyskanie „Decyzji Prezesa WUG dopuszczającej do stosowania w podziemnym zakładzie górniczym rozbudowanego zespołu w maszynie wyciągowej szybu Kolejowy”, umożliwiającego awaryjną ewakuację ludzi uwięzionych w klatce o funkcję realizującą awaryjną ewakuację ludzi z poziomu 170 m i 320 m na powierzchnię w szybie „Kolejowy” ZKWK GUIDO w Zabrzu.

Termin związany z ofertą:

Termin związany z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Kryterium oceny ofert:

  1. Na formularzu oferty należy podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
  2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji rozpoznania ofertowego.
  3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  - cena brutto 100%.

Opis sposobu i termin składania ofert:

  1. Oferent musi dostarczyć referencje potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 (dwóch) usług projektowych, polegających na wykonaniu projektu lub modernizacji maszyny wyciągowej z układem Leonarda poprzez zmiany w układzie regulacji prędkości  z uzyskaniem decyzji administracyjnych dopuszczających wyrób do stosowania.
  2. Ofertę należy składać w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze.
  3. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 4)
  4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie oferty drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Termin składania ofert mija 09.10.2018 r. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data doręczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 

W przypadku otrzymania oferty, mieszczącej się w ramach zabezpieczonego budżetu, Zamawiający dopuszcza możliwość wyłonienia Wykonawcy na etapie ustalenia wartości szacunkowej - zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem.

Sprawę prowadzi: Magdalena Władowska tel. (32) 630 30 91 wew. 5806, fax 32 277-11-25.

1. Zapytanie o cenę 01/10/2018

2. Załączniki 01/10/2018

3. Protokół z wyboru wykonawcy 19/10/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.