Oznaczenie sprawy:  ZP/32/MGW/2018

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej dla robót budowlanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa zamówienia na roboty budowlane:

Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Znak sprawy ZP/32/MGW/2018

 1. 1.Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 159-363728 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21 sierpnia 2018 r. 21/08/2018
 2. 2. SIWZ ZP/32/MGW/2018 21/08/2018
 3. 3. Załącznik do SIWZ 21/08/2018
 4. 4. Załączniki Nr 4a do SIWZ – JEDZ espd 21/08/201821/08/2018
 5. 5. Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 21/08/2018
 6. 6. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 sierpnia 2018 r. 24/08/2018
 7. 7. Zawiadomienie Nr 1 o zmianie SIWZ z dnia 06 września 2018 r. 06/09/2018
 8. 8. Załacznik do Zawiadomienia Nr 1 - Przedmiar robót „Ceechowania-bud-18-prz” po zmianie z dnia 06 września 2018 r. 06/09/2018
 9. 9. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 11 września 2018 r. 11/09/2018
 10. 10. Informacja z otwarcia ofert w dniu 27 września 2018 r. 27/09/2019
 11. 11. Proponowany wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej 27/09/2018
 12. 12. Zawiadomienie z dnia 08 listopada 2018 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej 08/11/2018
 13.  13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 2018/S 230-525143 opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 29 listopada 2018 r. 29/11/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.