Oznaczenie sprawy:  ZP/24/MGW/2018

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Nazwa zamówienia na usługi:

         Konserwacja maszyny parowej w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Znak sprawy ZP/24/MGW/2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 573668-N-2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. 15/06/2018

2. SIWZ ZP/24/MGW/2018 15/06/2018

3. Załączniki do SIWZ cz. 1 15/06/2018

4. Załączniki do SIWZ cz. 2 15/06/2018

5. Informacja z otwarcia ofert w dniu 26 czerwca 2018 r. 26/06/2018

6. Zawiadomienie z dnia 12 lipca 2018 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej 12/07/2018

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 500175320-N-2018 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 lipca 2018 r. 25/07/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.