Oznaczenie sprawy:  ZP/23/MGW/2018

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej dla dostaw  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa zamówienia na dostawy:

Sukcesywne dostawy materiałów do wyrobisk górniczych dla potrzeb

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Znak sprawy ZP/23/MGW/2018

  • Postępowanie prowadzone jest w celu wyłonienia wykonawcy, z który zostanie podpisana umowa ramowa,
  • o której mowa w art. 99 Prawa zamówień publicznych.

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 565643-N-2018 opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 29 maja 2018 r. 29/05/2018

2. SIWZ ZP/23/MGW/2018 29/05/2018

3. Załączniki 29/05/2018

4. Informacja z otwarcia ofert w dniu 07 czerwca 2018 r. 07/06/2018

5. Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej 07/06/2018

6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19 czerwca 2018 r. 20/06/2018

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 500182000-N-2018 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01 sierpnia 2018 r. 01/08/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.