Oznaczenie sprawy:  ZP/17/MGW/2018

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej dla robót budowlanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa zamówienia na roboty budowlane:

Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Znak sprawy ZP/17/MGW/2018

UWAGA:  Zmiana terminu składania ofert na dzień 16 lipca 2018 r. godz. 10:00.

UWAGA:  Zmiana terminu składania ofert na dzień 24 lipca 2018 r. godz. 10:00.

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 098-222695 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 maja 2018 r. 25/05/2018

2. SIWZ 25/05/2018

3. Załącznik do SIWZ 25/05/2018

4. Załączniki Nr 4a do SIWZ – JEDZ espd 25/05/2018

5. Załączniki do Wzoru umowy 25/05/2018

6. Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 25/05/2018

7. Ogłoszenie o zmian Nr 2018/S 101-230313 opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 30 maja 2018 r. 04/06/2018

8. Zawiadomienie Nr 1 z dnia 21 czerwca 2018 r. dotyczące wizji lokalnej 21/06/2018

9. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 28 czerwca 2018 r. 28/06/2018

10. Załączniki do odpowiedzi na zapytania do SIWZ 28/06/2018

11. Przedmiary robót w formacie ATH 28/06/2018

12. Zawiadomienie Nr 2 z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie SIWZ 28/06/2018

13. Załączniki do Zawiadomienia Nr 2 28/06/2018

14. Ogłoszenie zmian wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE 28/06/2018

15. Przedmiar robót uzupełniających w formacie ATH 29/06/2018

16. Zawiadomienie Nr 3 z dnia 29 czerwca 2018 r. dot. wyznaczenia terminu wizji 29/06/2018

17. Odpowiedzi z dnia 06 lipca 2018 r. na zapytania do SIWZ 06/07/2018

18. Zawiadomienie Nr 4 z dnia 06 lipca 2018 r. o zmianie SIWZ 06/07/2018

19. Ogłoszenie zmian wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 06 lipca 2018 r. 06/07/2018

20. Informacja z otwarcia ofert w dniu 24 lipca 2018 r. 24/07/2018

21. Sugerowany wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej. 24/07/2018

22. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 16 sierpnia 2018 r. 16/08/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.