Oznaczenie sprawy:  ZP/14/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia na dostawy:

                            

Dostawa i zabudowa naczynia klatki 3 piętrowej z łapadłami w szybie Kolejowy Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Znak sprawy ZP/14/MGW/2017

1. Ogłoszenie 21/12/2017

2. SIWZ 21/12/2017

3. Załącznik nr 1.1 do SIWZ - DTR klatki szybu kolejowego 21/12/2017

4. Załącznik nr 1.2 do SIWZ - rysunki klatki szybu kolejowego 21/12/2017

5. Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy 21/12/2017

6. Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz oferty 21/12/2017

7. Załącznik nr 3 do wozru umowy  21/12/2017

8. Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy 21/12/2017

9. Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług 21/12/2017

10. Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób 21/12/2017

11. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 02 stycznia 2018 r. 02/01/2018

12. Zawiadomienie Nr 1 o zmianie SIWZ z dnia 02 stycznia 2018 r. 02/01/2018

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500000199-N-2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. 02/01/2018

14. Zawiadomienie Nr 2 o terminie wizji lokalnej z dnia 05 stycznia 2018 r. 05/01/2018

 15. Informacja z otwarcia ofert z dnia 11 stycznia 2018 r. 11/01/2018

16. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29 stycznia 2018 r. 29/01/2018

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.