2016-09-21                            Oznaczenie sprawy:  ZP/27/MGW/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia (poniżej) kwoty dla (robót budowlanych) określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232.) na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 21/09/2016

2. SIWZ 21/09/2016

3. Załączniki 21/09/2016

4. Informacja o zapytaniach do SIWZ nr 1 04/10/2016

5. Załącznik nr 1 04/10/2016

6. Załącznik nr 2 04/10/2016

7. Ujednolicona treść SIWZ 04/10/2016

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04/10/2016

9. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 2 10/10/2016

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10/10/2016

11. Zestawienie ofert z otwarcia 17/10/2016

12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10/11/2016

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14/12/2016

 

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.