ZPP/ … /MGW/2016                                                                      Zabrze, dnia 05.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej najmu powierzchni przeznaczonej do dystrybucji artykułów spożywczych tj. automatów vendingowych, zgodnie ze specyfikacją podaną w załączniku do zapytania ofertowego.

Termin związania z ofertą:

 30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia , w którym  można składać oferty.

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert:

cena - 100%

Termin składania ofert:

Ofertę prosimy przesłać na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub dostarczyć osobiście na załączonym formularzu Ofertowym do Hostelu Guido  przy ul.  3 Maja 93a

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 10.05.2016 r., do godz:12:00

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 05/05/2016

2. Formularz oferty 05/05/2016

3. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 11/05/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.