2016-04-22                            Oznaczenie sprawy:  ZP/17/MGW/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  poniżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j..) na zadanie pod nazwą:

Dostosowanie podwieszonej kolejki spalinowej obsługującej transport materiałów w upadowej  transportowej z powierzchni przy szybie „Carnall” do wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej do przejęcia dodatkowej funkcji tj. do przewozu osób”.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 22/04/2016

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 22/04/2016

3. Dokumentacja techniczna 22/04/2016

4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 1 05/05/2016

5. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 05/05/2016

6. Inormacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 2 10/05/2016

7. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 10/05/2016

8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30/05/2016

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13/06/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.