ROZEZNANIE CENOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu od 01 kwietnia 2024 do 31 marca 2026. „
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481).

1.2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-doręczenia), które to umożliwia prowadzenie wiążącej elektronicznej korespondencji. Komunikacja z podmiotami publicznymi za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego ( PURDE), natomiast w komunikacji pomiędzy podmiotami niepublicznymi kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. (PUH)2. Istotne warunki zamówienia:

2.1 Ze względu na codzienną wysyłkę korespondencji najbliższy punk odbioru powinien znajdować się w odległości (obliczonej w linii prostej) nie większej niż 3 000 m od siedziby Zamawiającego lub Wykonawca zapewni codzienny odbiór korespondencji Zamawiającego z jego siedziby znajdującej się w Zabrzu przy ul. Georgiusa Agricoli 2 .

2.2 Określone w formularzu asortymentowo cenowym ( zał. nr 2) rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Rodzaje przesyłek, zwrotów, paczek pocztowych, ich przedziały wagowe oraz gabaryty kopert Zamawiający opracował w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w zakresie usług pocztowych, które były świadczone przez dotychczasowego Wykonawcę. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i za granicą, na podany adres bądź wskazany adres skrytki pocztowej z zachowaniem określonych stosownymi przepisami zasad i warunków skutecznego i terminowego doręczania pism. Nadawane przez Zamawiającego przesyłki, będą w przypadku awizowania odbierane przez adresatów we właściwie oznaczonych stałych placówkach Wykonawcy zlokalizowanych w każdej gminie w kraju.

2.3 Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie przesyłek nie wymienionych w formularzu asortymentowo cenowym (zał. nr 2). Podstawą rozliczeń będą wtedy ceny zawarte w dacie przyjęcia przesyłek w cenniku opłat obowiązującym u Wykonawcy.

2.4 Oferowana kwota na świadczenie usług pocztowych będzie zawierała wszelkie koszty Wykonawcy związane z wymaganymi czynnościami w realizacji przedmiotu zamówienia.

2.5 Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym wg. potrzeb do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel przez Zamawiającego. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usług w wielkościach szacunkowych podanych w tabeli Formularza cenowego. Zamawiający dopuszcza zmiany cen jednostkowych wpisanych przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo cenowym w sytuacji spowodowanej zmianami cen tych pozycji zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę dokumentem zatwierdzającym te zmiany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe .

2.6 Zapłata za zrealizowane usługi nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur , przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy jednak termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od daty wystawienia faktury. Płatności będą regulowane w cyklach miesięcznych.

2.7 Zamawiający nie wyraża zgody na sytuację , w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w wyniku czego na przesyłkach listowych lub dowodzie nadania przesyłek będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający.

3. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

4. Termin realizacji zamówienia:
Bieg terminu rozpoczyna się od dnia 01.04.2024 r. (o ile dotyczy) i trwa do 31.03.2026 r.
5. Kryteria oceny ofert:
Cena: 100%.
Inne kryteria(o ile dotyczy) ……nie dotyczy……………………………………….
6. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 23.02.2023 r.

 

Ze względu na błąd w formularzu asortymentowym do wyceny zał 2 2024 (2) termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 28.02.2024 r.

Zamawiający informuje, iż wyłącza usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej z niniejszego postępowania. W związku z powyższym zamieszcza nowe Rozeznanie cenowe o numerze

MGW.DA.271.2.2024.AŻ

Załączniki:

Formularz asortymentowy do wyceny zał 2. 2024 poprawiony 1 /27/02/2021

Formularz oferty zał.1 2024 15/02/2024

oświadczenie wykonawcy o niepodeganiu wykluczeniu zał.3 15/02/2024

Rozeznanie cenowe 2024 o numerze MGW.DA.271.2.2024.AŻ 20/02/2024

Odpowiedzi na pytania 20/02/2024

 

Formularz asortymentowy do wyceny zał. 2 2024 poprawiony 15/02/2024

Formularz asortymentowy do wyceny zał. 2 2024 (2) 15/02/2024

Rozeznanie cenowe 15/02/2024

 

Wybór oferty 5/03/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.