Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zamówienia pn.:
Ogrzewanie powietrza wlotowego do podziemnych wyrobisk Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z wykorzystaniem jako źródła ciepła powietrznych pomp ciepła

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowania wartości zamówienia. Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji dotyczących szacunkowej ceny i czasu realizacji na załączonym formularzu ofertowym, które będą pomocne w szacowaniu wartości zamówienia.

Zadanie będzie podzielone na dwa etap:
1. Wykonanie projektu technicznego instalacji ogrzewania powietrza wlotowego do wyrobisk kopalni Królowa Luiza i Szybu Wilhelmina Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej .
2. Dostawa i montaż zaprojektowanej instalacji .

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawcza i powykonawcza) oraz dostawa i zabudowa instalacji ogrzewania powietrza wlotowego do wyrobisk kopalni Królowa Luiza i Szybu Wilhelmina Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przy ul. Mochnackiego 12 w Zabrzu
z wykorzystaniem jako źródła ciepła powietrznych pompy ciepła .
Inwestycja prowadzona będzie w całości na terenie Muzeum Górnictwa Węglowego, na którym obowiązują przepisy dotyczące zakładów górniczych z godnie z Art. 2.1 ppkt.3 Prawa Geologicznego i Górniczego.
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie utrudnienia wynikające z pracy na terenie zakładu górniczego w ruchu ciągłym z uwagi na obsługę ruchu turystycznego, a roboty budowlane mogą wykonywać tylko pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia.
Obecnie powietrze wentylacyjne do podziemnych wyrobisk Kopalni Królowa Luiza ogrzewane jest nagrzewnicą elektryczną i mocy cieplnej 3 x 30 kW która pozwoli na ogrzanie powietrza o strumieniu ok. 150 m3/min.
Zabudowany układ sterowania umożliwia sekwencyjne sterowanie włączaniem poszczególnych nagrzewnic w zależności od aktualnej temperatury powietrza zewnętrznego i zadanych parametrów powietrza w podziemnych wyrobiskach.
Po modernizacji istniejąca elektryczna nagrzewnica powietrza będzie rezerwowym źródłem ciepła włączanym zdalnie tylko przy temperaturach zewnętrznych poniżej minus 15 0C.
Natomiast powietrze wentylacyjne do Szybu Wilhelmina przepływa przez instalację osuszania która ogrzewa i stabilizuje wilgotność powietrza na poziomie 70 %.
Obecnie powietrze wentylacyjne do Szybu Wilhelmina ogrzewane jest nagrzewnicą elektryczną o wydajności ok. 230 m3/min i mocy cieplnej 3 x 30 kW.
Szczegółowy opis istniejących instalacji oraz przewidywany sposób realizacji ogrzewania wyrobisk znajduję się w załączonym do „zapytania” programie funkcjonalno-użytkowym „Ogrzewanie powietrza wlotowego do podziemnych wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza i Szybu Wyzwolenie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu z wykorzystaniem jako źródła ciepła powietrznych pompy ciepła” ( zał. nr 3).
W związku z zmianami nazw w załączonym programie funkcjonalno-użytkowym należy uwzględnić:
a) ul. Sienkiewicza 43 – obecnie Mochnackiego 12,
b) szyb Wyzwolenie – obecnie Wilhelmina,
c) Skansen Górniczy Królowa Luiza – Kopalnia Królowa Luiza.
Zastosowane urządzenia powinny spełniać warunki do uzyskania parametrów ogrzewanego powietrza dla skrajnie niskich temperatur .
Dopuszcza się zabudowę innych urządzeń, armatury i materiałów pod warunkiem że ich własności
i parametry nie będą gorsze.
Dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju odnawialnych źródeł energii do ogrzewania wyrobisk. W takim przypadku należy do oferty załączyć karty katalogowe proponowanych rozwiązań.

Wymagania do dodatkowe
1. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa, w szczególności:
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
- Ustawy z dnia 09.06.2016r. Prawo geologiczne i górnicze,
- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. o Dozorze Technicznym,
- Prawa Ochrony Środowiska – ustawa z dnia 27.04.2001r.,
- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o Odpadach.
- Innych związanych z przedmiotem zadania.

2. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Dz. U. z 2013 r poz.1129
3. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa do korzystania bez ograniczeń z projektu, w tym autorskie prawa majątkowe do projektu.

4. W zdaniu należy ująć elementu komputerowego systemu nadzoru i sterowania oprogramowaniem klasy PSIM (Physical Security Information Management) zarządzania infrastrukturą w zakresie kontroli, opomiarowania i sterowania instalacjami, urządzeniami i systemami obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. System PSIM, poza monitoringiem, powinien umożliwiać dynamiczne sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem, tzn. w przypadku zbyt niskiej temperatury w danym pomieszczeniu, załączyć ogrzewanie, i odwrotnie w przypadku zbyt wysokiej temperatury załączyć chłodzenie (w odniesieniu do pojedynczych pomieszczeń czy grup pomieszczeń). Reakcja systemu powinna być powiązana z obecnością osób w pomieszczeniu (czujniki obecności).
W systemie PSIM należy zapewnić:
• monitoring temperatur zasilania poszczególnych obiegów grzewczych i chłodniczych,
• monitoring i sterowane zdalne węzłów cieplnych, maszynowni chłodu, agregatów chłodniczych, pomp ciepła, pomp ciepła współpracujących z sondami gruntowymi, instalacji solarnej i innych źródeł ciepła i chłodu,
• sterowanie obwodami rozdzielaczy c.o., c.t., instalacji wody lodowej, instalacji glikolowej.
• Wysłanie informacji od stanie urządzeń i alarmach do systemu PSIM
• W systemie PSIM należy udostępnić informacje o temperaturach w poszczególnych pomieszczeniach, a także zapewnić możliwość zdalnego włączenia/wyłączenia funkcji grzania i chłodzenia w poszczególnych pomieszczeniach. System BMS powinien obsługiwać liczniki i podliczniki ciepła i chłodu oraz liczniki przepływu. Należy umożliwić niezależne opomiarowanie części projektowanej istniejącego budynku poprzez montaż na odejściach do poszczególnych pomieszczeń lub na pionach instalacyjnych podliczników podłączonych do systemu BMS. Na planach budynkowych dostępnych w systemie PSIM należy rozmieścić elementy systemu ogrzewania. Wszystkie urządzenia służące do opomiarowania muszą zostać wyposażone w protokół komunikacyjny Modbus RTU.

5. Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Wymagane jest bezwzględne przestrzeganie regulaminów wewnętrznych MGW oraz postanowień dotyczących Instrukcji dla Wykonawców realizujących zadania dla MGW.

7. W ofercie należy przedstawić orientacyjny czas wykonania zadania.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wszelkimi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami oraz zgodnie z wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną. W przypadku zainteresowania złożeniem oferty cenowej istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji. W tym celu należy pisemnie poinformować Zamawiającego o tym fakcie, proponując jednocześnie termin odbycia wizji.

III. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.02.2024 roku

IV. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800, ul. Georgiusa Agricoli 2.
Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: Oferta dotycząca „Ogrzewanie powietrza wlotowego do podziemnych wyrobisk Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z wykorzystaniem jako źródła ciepła powietrznych pompy ciepła.
b) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan/Pani Jarosław Wysota, 41-800 Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2, pok. Nr 42, tel. (32) 630 30 91, w. 2214

VI. Zadanie będzie wymagało podpisania umowy.

Załączniki:

Nagrzewnica powietrza czerpnia 14/02/2024

Nagrzewnica powietrza osuszacz 14/02/2024

Pismo od Konserwatora 14/02/2024

Rys 00 Plan sytuacyjny 14/02/2024

Rys 01 Schemat technologiczny 14/02/2024

Rys 02 Ogrzewanie pow. wlotowego 14/02/2024

rys 03 Przyziemie osuszacz 14/02/2024

rys 04 Przekrój osuszacza 14/02/2024

zal_1_form_ofert1 14/02/2024

zał. 2 oświadczenie wykonawcy 14/02/2024

zał. 3 PFU 1 OPIS Luiza i osuszanie 14/02/2024

zapytanie ofertowe pompy ciepła Mochnackiego 14/02/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.