MGW.DI.271.6.2023.WU                                                                                                                  Zabrze, dnia 30.11.2023 r.

Zapytanie o cenę z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy do realizacji

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

Świadczenie usług: telefonii stacjonarnej, dzierżawy łącz światłowodowych, dostępu do internetu, wirtualnej centrali telefonicznej”

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,

które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Dzierżawa połączeń światłowodowych łączących lokalizacje Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:
 2. a) budynek Dyrekcji – ul. Georgiusa Agricoli (pomieszczenie serwerowni)
 3. b) budynek – ul. Wolności 402 (pomieszczenie GPD)

Oferta musi zawierać koszt przyłączenia budynków, oraz koszt miesięcznej opłaty za wykonywaną usługę dzierżawy łącza. Usługa musi pozwalać na zestawienie łącza w postaci ciemnych włókien światłowodowych (minimum dwa włókna lub realizację połączenia za pomocą sieci logicznej o przepustowości minimum 1 Gbps. Jeśli połączenie zostanie wykonane w formie sieci logicznej wykonawca dostarczy urządzenia brzegowe zapewniające obsługę ww. połączenia. Łącze logiczne nie może być w żaden sposób ograniczone i musi posiadać możliwość przesłania przez Zamawiającego minimum 30 sieci VLAN.  Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni kompleksowe podłączenie dwóch budynków wraz z doprowadzeniem sygnału do serwerowni w obu lokalizacjach.

 1. Usługa telefonii stacjonarnej obejmująca pakiet 10000 minut do wykorzystania w ramach miesięcznego abonamentu na połączenia krajowe, telefonii komórkowej oraz międzynarodowe. Połączenia międzynarodowe będą realizowane tylko z jednego konkretnego konta SIP wskazanego przez zamawiającego. 

Możliwość wykonywania połączeń:

 1. Darmowych wewnątrz zakładowych
 2. Lokalnych i strefowych
 3. Międzystrefowych
 4. Międzynarodowych
 5. Do sieci komórkowych
 6. Pozostałych (w tym do biura numerów)
 7. Bezpłatnych do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone, w tym: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 991, 986, 984, 985.
 8. Na bezpłatną linię 0-800, 0-8xx
 9. Usługa powinna zawierać darmową blokadę połączeń z liniami zarobkowymi 0-700, 0-7xx.

Oferta powinna obejmować 30 kont SIP wraz z usługą bezpłatnego przeniesienia numerów od obecnego operatora. Połączenia wewnątrz zakładowe, oraz między kontami SIP w ramach działania Usługi muszą być darmowe.

Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach świadczenia usługi zapewnił łącze Internetowe umożliwiające połączenia VoIP w każdej z lokalizacji MGW. 

W skład świadczonej Usługi wykonawca musi zapewnić min 9 linii analogowych wraz z usługą bezpłatnego przeniesienia obecnych numerów.

Lokalizacje Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu obejmują budynki przy ulicach:

 • Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
 • 3-go Maja 93, 41-800 Zabrze
 • 3-go Maja 91, 41-800 Zabrze
 • 3-go Maja 19, 41-800 Zabrze
 • Wolności 402, 41-800 Zabrze
 • Wolności 408, 41-800 Zabrze
 • Wolności 410, 41-800 Zabrze
 • Mochnackiego 12, 41-800 Zabrze
 • Karola Miarki 8, 41-800 Zabrze

Obecny wykaz numerów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

48 32 2714077, 48 32 2716591, 48 32 2718831, 48 32 2735052, 48 32 2735053, 48 32 2771125, 48 32 2786583, 48 32 3701127, 48 32 3750495, 48 32 6303091, 48 32 6303092, 48 32 6303093, 48 32 6303094, 48 32 6303095, 48 32 6303096, 48 32 6303097, 48 32 6303098.

 1. Łączność internet symetryczny min. 50/50 Mb/s, 1 stały zewnętrzny adres IPv4 – łącze z przeznaczeniem na sieć hot-spot w obiektach Zamawiającego – SLA 99,5%. Punkt przyłączeniowy do serwera Zamawiającego znajduje się w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Georgiusa Agricoli 2.
 1. Świadczenie usługi wirtualnej centrali telefonicznej – tj. Systemu umożliwiającego odbieranie i kierowanie połączeń przychodzących oraz realizację połączeń wychodzących w technologii VoIP, oraz funkcjami:
 • Call Center –  funkcja obsługi telefonicznej, umożliwiająca obsługę wielu połączeń jednocześnie. Możliwość konfiguracji i zarządzania kolejkami połączeń, ich priorytetami oraz czasami oczekiwania.
 • Numery wewnętrzne –  Przydział i zarządzanie numerami wewnętrznymi dla pracowników firmy. Możliwość bezpośredniego wybierania numerów wewnętrznych w ramach systemu.
 • Przekierowania –  Funkcje umożliwiające ustawianie przekierowań połączeń na inne numery wewnętrzne lub zewnętrzne.
 • System raportowania – Generowanie raportów dotyczących aktywności połączeń, czasów oczekiwania, statystyk połączeń Call Center.
 • Panel administracyjny ­– Zapewnienie interfejsu, umożliwiającego konfigurację i zarządzanie ustawieniami posiadanych kont SIP.

W ramach umowy Wykonawca zapewni możliwość podłączenia min. 200 kont SIP w technologii VoIP. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia zapotrzebowania do maksimum 300 kont, zachowując ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Wszystkie konta w ramach centrali mają mieć możliwość ustalenia skróconych numerów wewnętrznych. W ramach aktywacji usługi Wykonawca dokona migracji wszystkich istniejących telefonów Zamawiającego na nowy serwer SIP.

Termin realizacji zamówienia:

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2024-31.12.2024.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy.

Kryteria oceny ofert:                                                                                                                               

Cena – 100% (najniższa zaoferowana cena).    

Cenę oferty stanowi suma 12-miesięcznych abonamentów oraz kosztów aktywacji.

Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie uznana oferta z najniższą ceną za przedmiot umowy.  

Zamawiający dopuści oferty dotyczące minimum jednej z usług wymienionych w rozeznaniu cenowym

Termin związania ofertą:

 

             Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Cena i warunki płatności za usługi objęte zakresem oferty

 1. Podane w formularzu cenowym kwoty będą obowiązywały do końca trwania umowy.
 1. Warunki płatności: faktura – cyklicznie co miesiąc.

 

Ofertę należy złożyć:

Osobiście, lub pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze,

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert : do 15.12.2023 r. godzina 14:00

                                                                                                             

Załączniki:

 1. Rozeznanie cenowe 30/11/2023
 2. Formularz cenowy 30/11/202330/11/2023
 3. Wzór umowy 30/11/202330/11/2023

 

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy na podstawie ofert dostarczonych przez wykonawców na niniejsze rozeznanie cenowe zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.