Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Wykonanie projektu wykonawczego w zakresie:
Zadanie nr 1 - sieci zasilających w energię elektryczną,
Zadanie nr 2 – zasilania w wodę i odprowadzania ścieków,
Zadanie nr 3 – ogrzewania pomieszczeń na poziomach 170 i 320
w rejonie nowoprojektowanych komór w strefie K8 na poziomie 320m
w ZKWK „Guido” w MGW w Zabrzu”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które jest wymagane do uruchomienia postępowania przetargowego w wyniku, którego będzie zawarta umowa
z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie powyższe obejmuje:
Zadanie nr 1 - opracowanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej zasilającej nowoprojektowane pomieszczenia w rejonie byłego warsztatu mechanicznego w strefie K8 na poziomie 320m
w ZKWK „Guido”.
Projekt powyższy winien zawierać analizę sieci zasilającej nowoprojektowane pomieszczenia w rejonie byłego warsztatu mechanicznego w strefie K8 pod kątem zapasu mocy z istniejących transformatorów (6/0,4 kV 400kVA) lub doboru i instalacji nowego transformatora SN 6/0,4 kV o mocy wystarczającej do zasilania projektowanej strefy komercyjnej w pomieszczeniach po byłym warsztacie mechanicznym w strefie K8 na poziomie 320m w rejonie Przekopu głównego poz. 320m w ZKWK „Guido”.
Planowana moc zapotrzebowana wszystkich instalacji elektroenergetycznych (oświetlenia, zasilania odbiorów zlokalizowanych w w/w pomieszczeniach) planowanych do zabudowy w nowoprojektowanych pomieszczeniach kształtować się będzie na poziomie 110 kW. W rejonie modernizowanych wyrobisk zabudowany jest transformator 6/0,4 kV 400 kVA pracujący w układzie sieci TN (lokalizacja powyższego urządzenia została przedstawiona w Załączniku nr 1). Należy określić i dobrać zabezpieczenia dla sieci dystrybucyjnej 400/230V do zasilania odbiorników opisanych w powyższym załączniku jako lokalizacje
o numerach od 1 ÷ 9 (zaznaczonych na czerwono). Załącznik nr 2 przedstawia ogólny schemat sieci energoelektrycznej na poziomie 320m w rejonie strefy K8 w zakresie sieci o napięciu 400/230V. Szczegółowe dane dotyczące zapotrzebowania na moc zainstalowaną w nowych pomieszczeniach zostaną określone przez projektanta aranżującego wnętrza powyższych wyrobisk.

Zadanie nr 2 – opracowanie projektu wykonawczego instalacji zasilania w wodę pitną i do celów sanitarnych dla pomieszczeń zlokalizowanych w rejonie komory byłego Warsztatu Mechanicznego w strefie K8 na poziomie 320m w ZKWK „Guido”.
Projekt powyższy winien zawierać projekt wykonawczy instalacji zasilania w wodę pomieszczeń
i wyrobisk projektowanych do aranżacji i zagospodarowania przez projektanta aranżującego wnętrza powyższych wyrobisk. Załącznik nr 3 zawiera schemat zasilania instalacji dystrybucyjnej wody pitnej, do celów sanitarnych oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych z poziomu 320m na powierzchnię. Należy określić i dobrać przekroje rur dla sieci dystrybucyjnej wody pitnej, do celów sanitarnych i spływu ścieków do lokalizacji opisanych w powyższym załączniku jako lokalizacje o numerach od 1 ÷ 9 (zaznaczone na czerwono). Szczegółowe dane dotyczące zapotrzebowania na wodę i ścieki w nowych pomieszczeniach zostaną określone przez projektanta aranżującego wnętrza powyższych wyrobisk.

Zadanie nr 3 – opracowanie projektu wykonawczego ogrzewania pomieszczeń na poziomach 170m
i 320m.

Projekt winien zawierać projekt wykonawczy instalacji ogrzewania pomieszczeń zlokalizowanych w rejonie ZKWK „Guido” na poziomach 170m i 320m w następującym zakresie:
- wykonanie bilansu energetycznego mającego na celu wykazanie zapotrzebowania na ciepło dla nowoprojektowanych pomieszczeń w rejonie byłego Warsztatu Mechanicznego (oznaczonych
w załączniku nr 1, 2, 3 cyframi od 1 do 9) w strefie K8 na poziomie 320m (ewentualnie ogrzewania pomieszczeń już eksploatowanych – Komora sprężarek, Komora głównego odwadniania, Komora badawcza nr 8 i pomieszczenia w ich pobliżu) oraz wyrobiska w rejonie Komory A i B, chodnika B-1, chodnika A-1, A-2, A-3 (naniesionych w załączniku nr 4),
- wykonanie analizy możliwości ogrzewania pomieszczeń wyszczególnionych na poziomie 320 i 170m dla obecnego systemu wentylacji w założeniu, że szyb i szybik „Guido” są wydechowe,
- wykonanie analizy wariantowej ogrzewania pomieszczeń wyszczególnionych na poziomie 320 i 170m w przypadku zmian w układzie wentylacji w rejonie ZKWK „Guido” polegającym na jego zaburzeniu w wyniku zabudowy nowych środków transportu w szybie i szybiku „Guido” oraz wykonaniu nowego otworu wentylacyjnego pełniącego funkcję otworu wydechowego z obu w/w poziomów,
- po przeprowadzonych analizach dobrać sposób i technologię ogrzewania wskazanych pomieszczeń
w opisanym powyżej rejonie w oparciu o pompy ciepła w połączeniu z innymi sposobami i formami wytwarzania ciepła,
- załączenie specyfikacji technicznej i kosztorysu.
Szczegółowe dane dotyczące sposobu wykorzystania nowych komór, pomieszczeń i wyrobisk na poziomie 320m zostaną określone przez projektanta aranżującego wnętrza powyższych wyrobisk.

Załączniki:

zal_1_elektr 18/09/2023

zal_2_elektr 18/09/2023

zal_3_woda 18/09/2023

zal_4_ogrzew 18/09/2023

zal_5_form_ofert 18/09/2023

Zal_6_osw_wykl 18/09/2023

zapyt_ocene 18/09/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.