MGW.REOK.271.25.1.5.2022.MW

L.dz. 1444/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulamin udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4  ust. 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej

i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego. Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez

to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej obejmującej realizację zamówienia pn.:

„Wykonanie Systemu Informacji Wizualnej dla budynku Wieży Ciśnień

wraz z grafikami ściennymi”

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 24/05/2022

2. Formularz oferty 24/05/2022

3. Wzór umowy 24/05/2022

4. Protokół z przeprowadzonego postępowania 09/06/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.