Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Remont kołowrotu PNEKO

Niniejsze postępowanie ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i realizacji dostawy będącej przedmiotem postępowania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.

Termin składania ofert:
Do dnia: 14.03.2022r., do godz. 10.00

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 10/03/2022

Załącznik nr 2 - zapytanie ofertowe 10/03/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.