BT Smart Search

2015-12-02                            Oznaczenie sprawy:  ZP/87/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla usług określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm. ) na zadanie pod nazwą:

Ochrona osób i mienia – poprzez  bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia techniczne - na obszarach użytkowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

 

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o zamówieniu 02/12/2015

doc2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02/12/2015

pdf3. Załącznik I 02/12/2015

pdf4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 21/12/2015

docx5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05/01/2016

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.