BT Smart Search

2015-09-02                            Oznaczenie sprawy:  ZP/65/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia poniżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)   na zadanie pod nazwą: „Wykonanie systemu rewersji wentylatora głównego przy szybie „GUIDO” wraz zakupem wentylatora”. 

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o zamówieniu 02/09/2015

doc2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02/09/2015

zip3. Dokumentacja techniczna 02/09/2015

zip4. Modyfikacja treści SIWZ 07/09/2015

zip5. Modyfikacja SIWZ nr 2 16/09/2015

docx6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16/09/2015

pdf7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13/10/2015

docx8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30/10/2015

1

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.