BT Smart Search

2015-04-23                            Oznaczenie sprawy:  ZP/38/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości  do 7 710 000,00 zł (słownie: siedem  milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych 00/100)  z przeznaczeniem na rozpoczęcie, kontynuację i zakończenie inwestycji realizowanych przez Zamawiającego”.

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 23/04/2015

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 28/04/2015

doc3. SIWZ 28/04/2015

zip4. Załączniki 28/04/2015

docx5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr. 1  07/05/2015

zip5. Załączniki nr. 2  07/05/2015

pdf6. Informacja o pytaniach do treści SIWZ nr. 2 11/05/2015

pdf7. Analiza finansowa - zadanie 1 11/05/2015

pdf8. Analiza finansowa - zadanie 2 11/05/2015

pdf9. Analiza finansowa - zadanie 3 11/05/2015

pdf10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15/05/2015

pdf11. Wyjaśnienia treści SIWZ nr. 3  15/05/2015

zip12. Załączniki 15/05/2015

pdf13. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20/05/2015

pdf14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21/05/2015

pdf15. Sprostowanie do wyjaśnień i zapytań do treści SIWZ nr. 4  21/05/2015

zip16. Załączniki 21/05/2015

pdf17. Wyjaśnienia treści SIWZ nr. 5  21/05/2015

zip18. Załączniki 21/05/2015

19. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25/05/2015

pdf20. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 6 27/05/2015

zip21. Załączniki27/05/2015

pdf22. Wyjaśnienie treści SIWZ – nr 7.102/06/2015

zip23. Załączniki 7.102/06/2015

pdf24. Wyjaśnienie treści SIWZ – nr 7.202/06/2015

zip25. Załączniki 7.202/06/2015

pdf26. Informacja o unieważnieniu postępowania 17/06/2015

 

 

 

 

 

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.