Znak sprawy: 03/DAK/2013

 

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie dostawy / usługi* o wartości netto poniżej 14 000 €.

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu

ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

Telefon: (032) 630 30 91

Faks: (032) 277 11 25

NIP : 648-26-176-23

 

 

Sprawę prowadzi: Sebastian Magda ; Tel. (032) 630 30 91 , fax.( 032) 277 11 25.

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2013 roku dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO”

..................................................................................................................................................................

 

 

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

............................................................................

...........................................................................                                                                 (pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                                                                

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto:....................................zł.

słownie netto: ...................................................................................................................................zł.

cenę brutto:..................................zł.

słownie brutto: ...................................................................................................................................zł.

podatek VAT:...............................zł.

słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym

 

 

 

 

2. Deklaruję ponadto:

  1. a)termin wykonania zamówienia: ....................................... ,
  2. b)warunki płatności :...................................,
  3. c)okres gwarancji.............................................................,
  4. d)...................................................................,

3. Oświadczam, że:

  • zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
  • w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Ofertę niniejszą składam na ...... kolejno ponumerowanych stronach.

5. Ofertę należy:

  1. a)złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty

   do dnia 07.03.2013

  1. b)opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Rozpoznanie cenowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, znak 03/DAK/2013”,

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

Formularz cenowy

Formularz oferty

Wzór umowy

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.