Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu, ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych w ramach zadania pn.:

„Sukcesywne dostawy materiałów biurowych w 2013 roku dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego ‘Guido” w Zabrzu.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

                  

I. Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu

ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

Telefon: (032) 630 30 91 wew. 2200

Faks: (032)  277 11 25

NIP : 648-26-176-23

Strona internetowa: www.kopalniaguido.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 730-1530

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego artykułów biurowych wyszczególnionych w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik nr 2.

2. Zamówienie realizowane będzie w częściach, według potrzeb Zamawiającego.

3. Termin wykonania zamówienia - od podpisania umowy do 31.03.2013 r., lub do wyczerpania środków finansowych na realizację powyższego zadania jeżeli nastąpi to przed dniem 31.03.2013 r.

 

III. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.

3. Oferta musi być złożona w języku polskim.

4. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

 

 

IV. Ofertę prosimy przesłać :

pocztą na adres – Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59 41-800 Zabrze, sekretariat – pokój nr 120,

lub faxem na nr (32) 277 11 25

Termin nadsyłania ofert : do 05.03.2013r

 

V. Opis sposobu obliczenia ceny.  

1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

3. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie Formularza Cenowego - Załącznika nr 2, uwzględniając wszystkie wymagania Zamawiającego. Cena oferty i  jej elementy oraz ceny jednostkowe, muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku (groszy).

 

VI. Opis kryteriów i sposób dokonywania oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny:

Cena brutto oferty - 100%.

2. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

Załączniki:

  1. docWzór umowy.
  2. docxFormularz Ofertowy – Załącznik nr 1.
  3. docFormularz Cenowy – Załącznik nr 2.
.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.