Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru wykonawcy usługi dotyczącej: Opracowanie merytoryczne i graficzne folderu promującego projekt „Kopalnia Wiedzy".

W związku z realizacją przez Miasto Zabrze w partnerstwie z ZKWK Guido projektu pn.  „Kopalnia wiedzy”, realizowanego w okresie 05.12.2011-29.06.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy Wykonawcy, który w ramach świadczonych przez siebie usług zrealizuje usługi wymienione w załączniku.

Załączniki:

 Termin składania ofert: 22.05.2012

23.05.2012

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy na usługę dotyczącą Opracowania merytorycznego i graficznego folderu promującego projekt „Kopalnia Wiedzy"

W związku z realizacją przez Miasto Zabrze w partnerstwie z ZKWK Guido projektu pn. "Kopalnia wiedzy", realizowanego w okresie 05.12.2011-29.06.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w dniu 23.01.2012 r. została podjęta decyzja dotycząca wyboru Wykonawcy.

Zespół oceniający postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia osobie: Agnieszce WróblewskiejZapytanie ofertowe w sprawie wyboru wykonawcy usługi dotyczącej: Opracowanie merytoryczne i graficzne folderu promującego projekt „Kopalnia Wiedzy”.

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.