Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Serwisowanie, usuwanie awarii i przeprowadzanie czynności konserwacyjnych
urządzenia osuszającego powietrze typu BDHM-930E zainstalowanego w rejonie budynku nadszybia szybu „Wilhelmina” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
zamówienie obejmować będzie świadczenie usług serwisowych związanych z:
a. przeglądami urządzenia osuszającego zabudowanego w budynku nadszybia szybu „Wilhelmina” w rejonie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
b. przeglądami i konserwacją instalacji sterowania i zasilania przedmiotowego urządzenia osuszającego zabudowanego w w/w lokalizacji w obiekcie MGW w Zabrzu,
c. wymianą części eksploatacyjnych zgodnie z DTR na podstawie aktualnego cennika załączonego do oferty (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania),
d. przeglądami i konserwacją elementów składowych przedmiotowego urządzenia osuszającego zabudowanego w powyższej lokalizacji,
e. usuwaniem awarii,
f. przeglądami i konserwacją systemów pomocniczych i instalacji sterującej wraz z czujnikami technologicznymi zainstalowanymi w instalacjach przynależnych do przedmiotowego osuszacza.

Urządzenia, części i podzespoły użyte do realizacji umowy muszą być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na serwisowanie urządzeń wymienionych powyżej.
Serwisowanie powyższego osprzętu odbędzie się we wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

1. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia - należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 6 000,00 złotych netto,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• akredytację producenta na przeprowadzanie czynności serwisowych i kontrolnych przy w/w urządzeniu oraz, że posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie a także potencjał ekonomiczny do realizacji zadania wynikającego z w/w postępowania,
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia (wykonane serwisy i części wymienione w trakcie napraw) nie może być mniejszy niż 12 miesiące,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

3. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31. 01. 2023r.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
KRYTERIUM:
Cena 80 %
Okres gwarancji 20 %

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 20. 01. 2022r. do godz. 1000,

6. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Załącznik 1 - Formularz oferty 13/01/2022

Załącznik 2 - Elementy 13/01/2022

Załącznik 3 - Umowa 13/01/2022

Zapytanie o cenę 13/01/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.