Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Sprawę prowadzi: Anna Szewczyk tel.728 961 970

1. Opis przedmiotu zamówienia:
• Sukcesywna dostawa chleba i innych artykułów piekarniczych.

2. Istotne warunki zapytania
• Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
• Zapytanie ofertowe może być wykorzystane przez zamawiającego przy wyborze wykonawcy.

3. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.

4. Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022, o rozpoczęciu realizacji dostaw, wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed złożeniem przez zamawiającego zamówienia.

Załączniki:

formularz oferty — 2 30/12/2021

Formularz rzeczowo cenowy 30/12/2021

UMOWA 30/12/2021

zapytanie ofertowe 2 30/12/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.