Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:
„Sukcesywna dostawa gazów sprężonych spożywczych i technicznych wraz z wynajmem butli.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dostawa gazów spożywczych:
- mieszankę dwutlenek węgla (30%) + azot (70%) – butli (1,5m³),
- dwutlenek węgla – butli (6kg).
2. Dostawa gazów do grilla gazowego:
- propan-butan – butli (11 kg).
3. Wynajem/dzierżawę butli
4. – propan-butan autogaz (11kg)
5. – acetylen (6 kg)
6. – tlen techniczny

II. Istotne warunki zamówienia:
1. Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych, zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym, według potrzeb Zamawiającego, do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Zamawiającego a przeznaczonych na ten cel. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w Formularzu cenowym.
2. Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówione gazy na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza.
3. Termin dostawy: Wykonawca dostarczy zamówienie w tym samym dniu, przy zamówieniu telefonicznym do godz. 11 lub następnego dnia.

Wybór oferty:

Wybór oferty 05/01/2022

Załączniki:

Formularz oferty gaz 29/12/2021

Umowa najmu 29/12/2021

Umowa sprzedaży gazów w butlach 29/12/2021

zapytanie ofertowe 29/12/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.