1. Opis przedmiotu zamówienia:
• Sukcesywna dostawa chleba i innych artykułów piekarniczych.
2. Istotne warunki zapytania
• Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
• Zapytanie ofertowe może być wykorzystane przez zamawiającego przy wyborze wykonawcy.
3. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.
4. Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022, o rozpoczęciu realizacji dostaw, wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed złożeniem przez zamawiającego zamówienia.

Załączniki:

Formularz oferty 14/12/2021

Formularz rzeczowo cenowy 14/12/2021

Umowa 14/12/2021

Zapytanie ofertowe 14/12/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.