Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
Serwisowanie, usuwanie awarii układów kolejek szynowych podwieszonych służących do przewozu ludzi w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

1. z ciągnikiem spalinowym Beckman-C produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. zabudowanej
w diagonali transportowej z powierzchni w rejonie szybu „Carnall” do wyrobisk Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,

2. z ciągnikiem elektrohydraulicznym CEH-22 produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o.
zabudowanej na poziomie 320 m w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych i wymianę części eksploatacyjnych
zgodnie z DTR na podstawie aktualnych cenników załączonych do oferty i usuwanie awarii
następujących elementów kolejek szynowych podwieszonych

- ciągnik podwieszony spalinowy typu BECKMAN-C-1,
- kabiny osobowe typu BWKO-8 wraz z elementami zestawu transportowego do jazdy ludzi
- 3 sztuki,
- modułowy zestaw transportowy UiK-NZT-8,
- ciągnik podwieszony elektrohydrauliczny typu CEH-22, wersja CEH-22/Z-1,
- kabiny osobowe UiK- Guido-4 wraz z elementami zestawu transportowego do jazdy ludzi
- 8 sztuk,
- elementy trasy – tor jezdny

2. (warunki udziału w postępowaniu - jeśli dotyczy)⃰
- wyżej wymienione usługi muszą być wykonywane przez osoby o kwalifikacjach uprawniających
do wykonywania czynności specjalistycznych związanych z serwisowaniem w/w kolejek.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
- zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania wartości umowy,
- termin związania z ofertą 30 dni,
- termin płatności 30 dni,

4. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 07/12/2021

Formularz oferty 07/12/2021

Wzór umowy 07/12/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.